Nedbygging av matjord

Det er Fylkesmannen som har ansvar for gi oversikt over nedbygging av dyrka og dyrkbar jord. Til grunn for den såkalte omdisponeringsstatistikken ligger enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan og bygningsloven om å bruke dyrka og dyrkbar jord til annet enn matproduksjon.

Arealbarometer for Vestfold

Vestfold er landets minste fylke. Mens jordbruksarealet bare utgjør 3 % av landarealet i Norge, er denne andelen hele 20 % i Vestfold. Her kan du lese mer om Skog og Landskap sitt arealbarometer for Vestfold.

Matjord i Vestfold

Matjord defineres som dyrka jord og dyrkbar jord (jord som kan nydyrkes). Samlet dyrka areal i Vestfold er ca 420 000 dekar. Dyrkbar jord er i alt på ca 90 000 dekar.

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg