Hva er matjord?

Matjord er mer enn jord!

 

Matjord er en folkelig betegnelse på dyrket jord med høyt moldinnhold. Slik jord er blitt til ved langvarig jordarbeiding, gjødsling og kalking, og ved at meitemark og andre jordorganismer har omsatt råtnende planterester til humus og næringsstoffer som plantene kan utnytte.

I november 2012 ble det arrangert et verdensomspennende jordvernarrangement i Berlin, Global Soil Week. Mer enn 400 deltakere fra over 60 land deltok. Til denne konferansen ble det laget en animasjonsfilm som viser hva matjord er og hvorfor det er viktig å ta vare på matjorda. Se her

 

Det å forstå at matjord er mer enn en ansamling av jord er viktig. Det lanseres stadig idéer hvor det argumenteres med nedbygging av dyrka og dyrkbare områder - fordi det bare er å flytte med seg matjorda til andre steder... Jordbrukets egne bakkeplaneringsforsøk har vist at dette ikke er så lett. Forsøk fra Bioforsk har vist at slik flytting i hvert fall må gjøres møysommelig og lagvis (link til Bioforskrapport)

 

Institutt for Skog og Landskap sitter på mye av kartverket som viser hvor vi finner dyrka og dyrkbar jord og utfører systematisk jordsmonnskartlegging.

 

Matjordas kvalitet og produktivitet henger naturlig nok også sammen med klimatiske forhold. Dessverre er det ofte slik at den mest produktive matjorda er den man finner i og rundt byene. Hvorfor? Logisk nok fordi det var på de mest produktive områdene menneskene naturlig nok slo seg ned da isen trakk seg tilbake etter siste istid. Og her utviklet byene seg etterhvert.

 

Til ettertanke: 

Det er en grunn til at den dyrkbare jorda som i dag er skogbevokst eller myr ikke er dyrket opp...

Det er en grunn til at 1 daa nedbygd matjord ikke automatisk kan erstattes med 1 daa nydyrket areal...

Det er en grunn til at matjorda ikke bare kan lastes ombord på en henger og tippes et annet sted - og beholde dets matproduksjonspotensial... 

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg