Nye filmar om nytt vegnett og jordvern i Bømlo

Film Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide Ekornsæter Bømlo

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Jordvernforeinga i Bømlo ber om at ein vurderer å oppgradera eksisterande trasé i staden.

MATJORD, DYRELIV OG URØRT NATUR TRUGA AV VEGUTBYGGING.

 

I Bømlo kommune i Hordaland held ein no på med ei enorm oppgradering av vegnettet. Gang på gang kjem ein her i konflikt med jordvern, urørt natur og dyreliv. Med denne føreslegne nye traséen vil ein dela fleire gardar, legga vegen over fulldyrka mark og beiter og gå langt inn i urørt natur i eit område der hovudtrekkrutene for hjort går. Ein legg og opp til kryssing av ein viktig gytebekk for aure.

 

Jordvernforeininga i Bømlo ber om at ein vurderer å oppgradera eksisterande trasé i staden. Samt ny bru i staden for monsterfylling i Vågen.

 

Klikk på bileta under for å sjå filmane;

Film: Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide-Ekornsæter Bømlo

Film: Konsekvensar av Vegtraséen Sakseide-Ekornsæter Bømlo

 

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid-Hestaneset

Film: Fylling eller Bru? Planlagd Vegtrasé Sakseid-Hestaneset

Ønsker du kontakt med redaktørene?  Send en e-post til "navn på aktuelt fylke"@jordvern.no, f.eks vestfold@jordvern.no. 

Fotografer bakgrunnsbilde

Hovedside: Kristin Berg Johnsen    Telemark:Arne Hjeltnes     Vestfold: © Melsom VGS     Buskerud: Per Olav Krekling     Oslo og Akershus: Øyvind Kjølberg