Hva mener ditt parti om matjorda i Trøndelag?


Publisert: 16.08.2023

Spirende åker

Regjeringen la den 26.05.2023 fram ny jordvernstrategi for Stortinget, som vedlegg til proposisjonen om jordbruksoppgjøret for våren 2023. I den nye jordvernstrategien er målet for omdisponering av dyrka mark satt til maksimalt 2000 dekar pr år, og målet skal nås innen 2030. I Hurdalsplattformen heter det simpelthen at regjeringa «vil sette et nytt langsiktig mål om maksimal omdisponering av 2 000 dekar dyrka mark årlig.» Plattformen tidfester altså ikke formelt når et slikt mål skal oppnås, men plattformen gjelder for perioden 2021-25. Videre understreker strategien at kommunene er en særdeles viktige aktør i jordvernarbeidet, og at det er avgjørende at jordvern vektes høyt i lokal arealpolitikk.

Jordvern Trøndelag har en nullvisjon for nedbygging av dyrka mark. Selv om en nullvisjon for noen vil være urealistisk, markerer det en tydelig holdning og understreker alvoret i situasjonen vi har havnet i, der matjorda så å si alltid må vike. Vi har flere nullvisjoner i statlige og regionale plandokument, hvorfor ikke på matjord – Norges matberedskap og matsikkerhet. Et tydeligere skille må iverksettes, særlig der den mest verdfulle kulturjorda finnes. Hvis man setter ei grense på noen daa årlig, kan det oppfattes som en slags ramme og brukes som argument for omdisponering dersom en ikke har nådd «ramma». I realiteten vil aksept for en viss årlig omdisponering føre til at vi står helt uten matjord en dag.

Regjering vil øke tilskuddet til arbeid med kommunale jordvernstrategier i sitt budsjettforslag. Jordvern er avgjørende for matsikkerheten på kort og lang sikt, men samtidig handler det om det store mangfoldet av jordfunksjoner og jordsmonnets økosystemtjenester. Jordvern Trøndelag har gitt innspill til arbeidet med den kommunale jordvernsstrategien i Melhus kommune, der vi uttrykker behov for at alle kommuner bør utarbeide en kommunal jordvernsstrategi. En jordvernstrategi som vurderer sine areal ut fra helhetsforståelse av de verdier jordsmonnet har for natur og samfunn; for å dyrke mat, opprettholde naturmangfold, regulere vannets kretsløp, binde karbon, og skape verdier, arbeidsplasser og gode lokalsamfunn.

Det er en nasjonal målsetning å øke kapasiteten på jernbanenettet i Norge. Samtidig legges det opp til veistrekninger med fire felt og 110km/t soner. Det er i motsatt retning enn hva man prioriterer av nødvendige samferdselstiltak ellers i andre europeiske land. Jordvern Trøndelag mener at samferdselsprosjektene bør bli pliktige til å vurdere behovet for tiltak på tvers av eksisterende vei- og bane nett under ett og samme tilbud. Samt legge fram en konsekvensutredning, spesielt med tanke på arealbehovet, for både fire felt 90 km/t og fire felt 110 km/t.

Frem mot årets valg 2023 – ønsker vi å synliggjøre partienes jordvernpolitikk jf. deres egne partiprogram.

Vi har i den anledning sendt ut 6 foretrukne og enkle spørsmål om jordvern til alle representative partier i Fylkestinget for Trøndelag.

Klikk her for å se hva mer ditt parti mener om jordvern i Trøndelag:

Hva mener ditt parti om jordvern i Trøndelag