Siste saker

E39 Lønset – Hjelset: Ber Statens Vegvesen gjera greie for handtering og etterbruk av jord

I eit brev til Statens Vegvesen konstaterer Jordvern Møre og Romsdal at reguleringsplan er vedtatt og anleggsstart er nært foreståande. I den samanhengen bør det då kunne gjerast greie for…

Stiller spørsmål om jordvern i frådelingssak i Molde

Jordvern Møre og Romsdal har send spørsmål om prioritering av jordvern i samband med ein frådelingssøknad i Berg i Molde. Området er regulert til bustadformål, men er av det beste…

Ønskjer strategi for at Hustadvika også i framtida skal vera ein stor landbrukskommune

I sitt innspel til planprogram for arealdelen av kommuneplan for Hustadvika kommune ber Jordvern Møre og Romsdal om at det må leggjast opp til ein strategi som gjer at Hustadvika…

Ber om at jordvern i større grad blir inkludert i fylkesstrategi for samferdsel

I sitt høyringssvar til Møre og Romsdal fylkeskommune til fylkesstrategi for samferdsel skriv Jordvern Møre og Romsdal at jordvern i større grad må bli integrert i strategien. Det blir m.a….

Ny brannstasjon i Stordal: Meiner at omsynet til matjord ikkje er tilstrekkeleg ivaretatt

I Jordvern Møre og Romsdal sitt innspel til offentleg ettersyn for detaljreguleringsplan for Stordal brannstasjon blir det konkludert med at omsynet til jordvern ikkje er tilstrekkeleg ivaretatt i prosessen og…

E39 Ørskogfjellet – Vik: Støttar alternativ K.2.B.

Jordvern Møre og Romsdal støttar Statens Vegvesen si tilråding om alternativ K.2.B. for trase mellom Ørskogfjellet og Vik, Tomrefjord. Dette er ein delstrekning på sambandet mellom Ålesund og Molde. I…

Kontakt Jordvern Møre og Romsdal

Møre og Romsdal Bondelag v/ Atle Frantzen (mobil 90954787) bistår som sekretariat.

Besøksadresse: Fannestrandsvn 63, Molde (Felleskjøpet Agri / Møre og Romsdal Bondelag)

Postadresse: Boks 2047 Moldegård, 6402 Molde

E-post: moreogromsdal@jordvern.no