Park eller mat i Grimstad?


Publisert: 13.06.2023

Gunnar Hangeland Foto: Øystein Moi/ Agder Bondelag

Gunnar Hangeland, leder i Jordvern Agder, er i Grimstad Adressetidenden i dag med et leserinnlegg om nedbygging av Tønnevoldjordet i Grimstad:

Park eller mat i Grimstad?

Vi ser at debatten i Grimstad Adressetidende raser om forvaltning av dette området. Jordet er regulert til LNF (Landbruk) men flertallet i Kommunestyret vil ha en strategiplan for parkområde. Dersom jordet blir bygd ut som park, skal det være mulig å tilbakeføre jordet til landbruk dersom det blir behov for det. I forbindelse med en utbygging til park, må det nødvendigvis anlegges veier med asfalt for rullestoler og toalettanlegg Det vil fort bli ønske om anlegg av kafe og fontener og trær i parken. Dette vil koste betydelige beløp og i praksis være urealistisk å tilbakeføre til landbruk.

Dette jordet er på 77 da god landbruksjord og det kunne kanskje bli en av de største parkene i landet! Hvor mye park er det behov for i Grimstad? En park kan bli minst like fin i et naturområde som på et jorde og byen har allerede mange flotte parkområder.

Vi forstår at noen politikere i Grimstad hevder at gamle vedtak må være forutsigbare slik at man kan planlegge en utbygging etter gammel plan. Men hva er forutsigbarhet? Hvem kunne forutse at vi ville få en stor krig i Europa midt i det beste matfatet? Kornproduksjonen i Ukraina er halvert fra 2021 til 2023. Hvem kunne forutse at en demning ble sprengt i stykker slik at store områder står under vann og senere vil bli en ørken som følge av mangel på vann? Hvem kunne forutse at vi skulle få en ekstrem tørke i Spania, slik at vekstsesongen er avlyst i store områder? Det er nettopp fra disse områdene vi importerer mest grønnsaker.

Det later til at mange politikere lukker øynene for en endret verdens-situasjon, og vil bygge ned første klasses matjord i den beste klimasonen og i det beste landbruksmiljøet vi har i Norge til fordel for park og fornøyelser. I Grimstad har det vært dyrket mat i 4000 år. De som ikke vil produsere mat, påtar seg et stort ansvar. Kommunens eget fagorgan, Landbruksnemnda, sitter tett på utfordringene. Det er all grunn til å lytte og ta problemene på alvor.

Regjeringen har oppfordret kommunene til å tilbakeføre regulerte arealer til LNF og la jordvern være et overordnet mål i all arealforvaltning.

Søgne, 10. juni 2023

JORDVERN AGDER
Gunnar Hangeland
leder