Uttale til forslag om ny arealplan for Lyngdal Kommune


Publisert: 14.06.2023

Kommuneskjold Lyngdal kommune
Kommuneskjold Lyngdal kommune

Lyngdal kommune har store jordressurser sentralt i kommunen. Her ligger den beste jordkvaliteten og der er
den jorda som er lettest å drive.

Jorda sentralt i kommunen ligger i den beste klimasonen og er spesielt egnet
til å dyrke poteter, grønnsaker og bær. For regjeringen er dette et landbrukspolitisk satsingsområde, og
denne type jord er det ekstra viktig å bevare for matproduksjon.


Ser vi oss litt tilbake, har det skjedd en stor nedbygging av dyrkbar jord ikke bare rundt sentrum, men også
på Rom. Dette er veldig beklagelig, og det er derfor svært viktig å ta vare på de gjenværende jordressursene.
Vi har bare 3 % dyrket mark i Norge og det er det laveste blant land vi gjerne sammenlikner oss med.
Vi legger merke til at det er store utbyggingsinteresser som vil legge beslag på mer dyrket mark, noe som er
i strid med jordloven. Vi mener at utbyggingsinteressene må vike for bevaring av dyrket mark og det må
tilbys alternative arealer. For boliger er det store arealer på fjellgrunn utenfor selve sentrum og som også
har en flott utsikt. Klimaargumenter som bruker fortetting som middel, kan ikke få medhold på bekostning
av jordvern.


Beredskapsutvalget har nettopp lagt fram sin innstilling. Konklusjonen er at Norges selvforsyning av mat er
svært lav og ikke tilfredsstillende i forhold til landets behov for matsikkerhet. Regjeringen har oppfordret
kommunene til å tilbakeføre regulerte arealer til LNF og la jordvern være førende i all arealplanlegging.
Med krig i Europa og alvorlig tørke i Sør-Europa er matforsynings situasjonen mer alvorlig enn noen gang.
Det er derfor veldig viktig å ha en nullvisjon for nedbygging av dyrket mark. Dette understrekes ved at
Regjeringen nettopp har strammet inn kravet om at nedbygging ikke må overstige 2.000 da pr. år på
landsbasis.


Imidlertid vil vi berømme Lyngdal kommune med å legge til rette for nye jordbruksarealer i forbindelse med
overskuddsmasser og ledige jordressurser som kan brukes i forbindelse med bygging av ny E39 og annet
anleggsarbeid. Dette er foregangsarbeid som andre kommuner bør følge opp. Dette har vi Jordvern Agder
også pekt på overfor andre kommuner.


Når det gjelder de enkelte jordarealene, støtter vi uttalelsen fra Lista og Lyngdal Bondelag som
nevner aktive jordbruksarealer som bør beholdes som LNF i kommuneplanen.
Vi kan ikke se at det kan være noen samfundsnytte i å bygge en kanal mellom Rosfjord og
Kvavikfjorden. Her vil det kunne gå tapt mye god landbruksjord og vi viser til Statsforvalterens
innsigelse.


Vi får henvendelser fra en rekke bønder og grunneiere i Herdalen. De frykter at det påtenkte næringsområde
i dette område vil beskjære deres driftsgrunnlag. Det er derfor viktig å ta hensyn til at verdifulle arealer ikke
blir berørt av en eventuell omregulering.


Vi har forstått at i forbindelse med bygging av nytt Helsehus i Lyngdal var det problemer med ustabile
grund forhold. Det er derfor naturlig å forvente vanskelige grunnforhold på jordene nedover mot Rosfjord.
Byggeprosjekter her vil kunne innebære store problemer og kostnader.


Vi henstiller til Lyngdal kommune å følge opp en god og streng jordvernpolitikk.

Med hilsen
JORDVERN AGDER
Gunnar Hangeland
leder