1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD – I ALL TID!


Publisert: 22.03.2013

1 KVADRATMETER JORD = 1 BRØD – I ALL TID!

 

En kvadratmeter av vår gode matjord gir over en halv kilo mathvete. Det gir nok mel til ett brød!


Litt mer fakta 

Over 1 million dekar dyrka og dyrkbar jord er omdisponert i Norge de siste 50 årene. Bare i perioden 2005 – 2011 ble det omdisponert over 50 000 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk.

 

I 2012 var det 1,63 dekar fulldyrka jord for hver nordmann. Det tilsvarende tallet for 1999 var 2,0 dekar, og på grunn av befolkningsøkning og stadig omdisponering av dyrka mark vil dette tallet blir stadig mindre. Befolkningsutviklingsprognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser, dersom en tar høyde for middels befolkningsvekst, at Norge vil passere 6 millioner innbyggere innen 25 år. Dersom dagens omdisponeringshyppighet er vedvarende, vil man i 2030 ha et matjordforhold
på 1,35 dekar dyrket mark per innbygger.

 

Bare 1/3 av den dyrka og dyrkbare jorda i Norge er egnet til matkornproduksjon på grunn av de begrensninger som klima, topografi og jordkvalitet setter. Derfor er det gras og beitende husdyr, som gir melk og rødt kjøtt, det meste av jordbruksarealet kan brukes til i matproduksjonen.

 

I løpet av 2011 passerte verdens befolkning 7 milliarder mennesker, og i 2050 er den beregnet til å være et sted mellom 9 og 10 milliarder. FAO har beregnet at den globale matproduksjonen må økes med 70 % for å sikre verdens befolkning tilstrekkelig med mat innen 2050. En slik utvikling vil sette produksjonsarealene under press, både i forhold til tilgjengelig areal, og i forhold til kvaliteten på jordressursene.