Buskerud jordvernallianse


Publisert: 22.03.2013

Stadige hyppigere politiske tilsagn til omdisponeringer av dyrka mark, samt planlegging av flere større utbygginger der dyrket eller dyrkbar jord ville bli nedbygd, gjorde det nødvendig å etablere en jordvernforening i området Buskerudbyen og omegn.  Buskerudbyen jordvernallianse var en realitet i desember 2012. Foreningen skiftet navn til Buskerud jordvernallianse på årsmøtet 28. november 2013.


Initiativet til å danne en jordvernforening kom fra en gruppe jordverninteresserte i Øvre og Nedre Eiker i forbindelse med at plassering av godsterminal og nytt sykehus i Drammens-regionen kom opp i 2012.  For begge prosjektene er uerstattelig matjordarealer høyt på listen over aktuelle områder for utbygging.

 

Her kan du lese referatet fra stiftelsesmøte 6. desember 2012. Referat fra stiftelsesmøte


Buskerudbyen er et interkommunalt samarbeid mellom Kongsberg, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen og Lier kommune som skal håndtere befolkningsveksten som nå kommer mtp  planlegging innen areal,  transport og miljø. En del av føringene som legges for arealbruk, kan lett komme i konflikt med jordvernet. 

 

Formål for Buskerud jordvernallianse (tdl. Buskerudbyen jordvernallianse) (§1)

Buskerud jordvernallianse vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt vern av matjorda. I dette arbeidet er det viktig å understreke matjordas viktighet for samfunnet. Foreningen jobber for at utbygging skal skje på en bærekraftig og framtidsrettet måte på andre arealer enn matjord.   

  

Buskerud jordvernallianse er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som samler alle med felles interesse for denne saken – jordvern.

 

Buskerud jordvernallianse er en naturlig høringsinstans i etter hvert en rekke saker knyttet til arealdisponering i kommunene.  

 

Foreningen har mer enn 140 tilhengere på facebook og ønsker at alle med interese for jordvern blir med oss i kampen om matjorda!   

 

Vedtekter for Buskerud jordvernallianse 

Du kan lese vedtektene i sin helhet her.

Kirsti Marie Lager Lyngås - Stiftelsesmøte 6.12.12

 

Amund Kind og Kirsti marie Lager Lyngås - Stiftelsesmøtet 6.12.12_2