Buskeruds landareal


Publisert: 22.03.2013

Buskerud er som et Norge i miniatyr. Fylket strekker seg fra Oslofjordens vestside opp til sentrale fjellområder. Fylket har kystlinjer, byområder, daler, skogsområder og fjell og grense til hele åtte andre fylker. 4,4% er jordbruksareal.

 

 


Buskerud er fylket som strekker seg fra Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst, til Hardangervidda og Hemsedalsfjella i nordvest. Areal: 14.927 km2, som betyr at Buskerud er et mellomstort fylke blant Norges fylker.

 

I Buskerud bor det 269.003 personer (01.01.2013). Av disse bor 62% i de sørøstre deler av fylket (Drammenselvas dalføre nedenfor Tyrifjorden med Drammen, samt Lier, Røyken og Hurum) på et areal som utgjør ikke mer enn 12% av totalarealet i fylket.

 

 

Naturforhold:  

Landskapet hever seg fra kysten og innover mot fjellene. Fylket har en svært variert natur med høyfjell, store skoger, vakker kytlinje og elver som renner gjennom de tre dalførene, Numedal, Hallingdal og Sigdal.

 

Over 40% av fylket ligger over 900 moh eller høyrere, 7 prosent ligger under 150 moh.

 

Jordbruksareal:  

På landsbasis utgjør jordbruksarealet 3% av landarealet i Norge. I Buskerud er 4,4% av  landarealet jordbruksland i drift, dvs. 514.624 dekar. Av dette igjen er 90% fulldyrket, mens noe er natureng. Hele 52% av jordbruksarealet nyttes til korndyrking og hovedsakelig i de søndre deler av fylket, der også grønnsak-, frukt- og bærproduksjonen spiller en vesentlig rolle. Husdyrholdet er viktigst i de øvre deler av
fylket. Hallingdal og Numedal har flest sauer og storfe.   

 

Arealdekket: 

Når vi ser på de ulike vegetasjonstypene fordeler seg i Buskerud er det tatt utgangspunkt i en kartlegging på 49 ulike registreringsflater. 31 av disse ligger i sin helhet under skoggrensa. For 18 flater utgjør snaufjell hele eller deler av flata. Så kommer i tillegg ferskvann.

 

Det er kun 7 typer som dekker mer enn 5 % av arealet. Lav- og lyngrik furuskog har størst areal med 16,0 %. Videre følger rishei og blåbærgranskog, begge med 12,8 %, deretter ferskvann med 7,5 %, engskog og granskog med 6,8 %,  blåbærbjørkeskog med 6,2 % og grasmyr med 5,1 %. 


Skoggrensa representerer et dramatisk skille i voksevilkår og her vil landskapsbildet og utvalget av typer være svært forskjellig over og under denne grensa. 69 % av Buskerud ligger under skoggrensa og 31 % over.

 

 

Kilder til teksten i denne saken er:   

Skog og landskap – Arealregnskap for Norge. Arealstatistikk for Buskerud

Buskerud Fylkeskommune – Buskerudstatistikk 2012

Buskerud – Store norske leksikon 

 

 

Standard_buskerud