Forslag om vernehjemmel for den beste matjorda


Publisert: 22.03.2013

20.10.09. Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til hjemmel for varig vern av den beste matjorda på høring. Dette vil gi muligheter for varig sikring av arealer med viktige jordressurser i områder med stort press på arealene. Et slikt vern vil gi en sterkere sikring av jordarealene enn de har etter jordloven. Den nye vernehjemmelen vil ha som formål å verne om jordas produksjonspotensiale for mat. Kun de viktigste og mest utsatte områdene vurderes vernet. Andre virkemidler, med plan- og bygningsloven som den mest sentrale, skal beskytte de øvrige arealene. Det skal fortsatt opprettholdes et strengt jordvern for dyrka jord som ikke vernes. Høringsfrist 10. januar 2010. Her kan du laste ned høringsdokumenter LMD