Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje


Publisert: 22.03.2013

10.11.08. – Jordvern handler om politisk bevisshet og handlingsvilje, sa Nils Henning Hontvedt på Gjennestad torsdag kveld. Hontvedt, som er ordfører i Horten og leder i KS i Vestfold, innrømmet at han var overrasket over tall for omdisponering av dyrka jord som landbruksdirektør Olav Sandlund la fram. Hontvedt tilbakeviste at lokaldemokratiet ikke er i stand til å ivareta jordvernet.

Bildet: Landbruksdirektør Olav Sandlund presenterte blant annet tall som viser at 2 % av dyrka marka i Vestfold er omdisponert i perioden 1991 – 2007.
 
 
Av Solveig Haugan Jonsen
 
Landbruksdirektør Olav Sandlund konstanterte at Vestfold har et stort arealpress knyttet til de store byene. – Her er det store befolkningskonsentrasjoner der det er dyrka mark, og det er mye samferdsel gjennom det samme området. Her fullføres ny fire-feltsmotorvei, det planlegges ny jernbane og vi har flyplass, sa Sandlund. Han slo fast at det omdisponeres årlig vel 800 dekar dyrka mark i Vestfold, og i perioden 1991 til 2007 er 2 % av jordbruksarealet i Vestfold omdiponert. Tall for den enkelte kommune viser at Tønsberg i samme periode har omdisponert 5 % av dyrka marka og Tjøme 7 %. Samlet for fylket står offentlig trafikk for 1/4 av arealbeslaget, bolig, fritidsbebyggelse og andre bygg også ca 1/4, men andelen som bygges ned er økende, sa Sandlund. Fylkesmannens tall viser også at omdisponeringen skjer mer og mer som følge av vedtatt plan og mindre som omdisponering ved enkeltvedtak etter jordloven.
 
825 millioner mennesker har for lite mat
Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fokuserte i sitt innlegg på matmangelen i verden. Han minnet forsamlingen om at dette var tema for FAO store møte i Roma for 34 år siden, og at dette var tema for et tilsvarende møte i sommer. Her slo land på land fast at matproduksjonen må økes, ressursene for å produsere mat må tas vare på, og driftsmetodene må tilpasses. Han viste videre til en irsk rapport som slår fast at 825 millioner mennesker i verden har for lite mat. Lundteigen sa at forbruket av mat øker mer enn produksjonen. – Det har gitt en prisvekst som noen ikke klarer å betale. Det er nok mat bestandig, – men spørsmålet er hvor mange som overlever, sa Lundteigen. Han minnet også forsamlingen om at Norge i 1974 satte sjølforsyning på dagsorden, og at det ble opprettet beredskapslager for diesel og korn. Han sa at beredskapslageret for korn nå er nedlagt, og at Norge i overgangen mellom sesongene har lager av korn til 3 ukers forbruk. Lundteigen sa at det i år importeres 900 000 tonn korn til Norge, og at vi aldri før har hatt så høy import. – Men skal vi få berdskapslager og produsere det vi trenger sjøl, må vi ta vare på jorda, den beste jorda hvor vi kan produsere mat, sa Lundteigen.
 
Handler om politisk bevissthet og handlingsvilje
Nils Henning Hontvedt som er ordfører i Horten og leder i KS i Vestfold sa at det er dramatisk å se hvor massiv nedbygging som har skjedd over tid, og at det er overraskende når en ser tall for egen kommune. Han pekte på at lokale politikere ofte er i en konfliktsituasjon om et jorde skal tas eller ikke. Hontvet sa at en bestandig vet at en kunne gjort det anneldes, og pekte på det er behov for hjelp til å finne ut hvordan en skal fokusere. Hontvet nevnte videre kommuner som satser på en miljøbegrunnet utbyggingsmodell ved å bygge ut sentrum og fortette. Han sa at det vil kunne føre til at inneklemte jorder bygges ned. Hontvet stilte videre spørsmål ved om det er lokaldemokratiet som er skurken ? Han ga svar på spørsmålet ved å tegne to akser hvor den ene illustrerer hvor beslutningsmyndigheten kan ligge og den andre aksen er en verdiakse. – Jeg tror ikke at all fornuft ligger i storting og regjering, og det kan kommer andre regjeringer også ! Det ligger mye bra kompetanse og sunn fornuft lokalt. Dette handler om politiske valg, og vi må lete etter polistiske valg langs verdiaksen, sa Hontvet og la til at det er lett å distansere seg fra kjerneproblemer og globale problemstillinger. Han poengterte at han trodde veldig på lokaldemokratiet, men innså behovet for noe overordnet. Han nevnte i den forbindelse jordverngruppas rapport “Klimaskifte for jordvernet”. Han karakteriserte forslagene som gode og tok avstand fra kritikerne som mener rapporten foreslår å skyve beslutningsmyndigheten oppover. – Det er ingen av forslagene som truer det lokale sjølstyret, sa Hontvet. Han utfordret i tillegg sentrale myndigheter til å prioritere utbygginger som tar mindre jord. Videre utfordret han næringa sjøl på spørsmålet – hvem er det som byr fram arealene ? – Vi har en kjempeutfordring i forhold til de store spørsmål sett i forhold til de lokale valg. Det handler om politisk bevissthet og handlingsvilje, sa Hontvet.
 
Bildet: Nils Henning Hontvet sa at vi skal lete etter politiske valg langs verdiaksen, og at han hadde tro på et samspill mellom stat og kommune.
 
Bildet: Nær 40 frammøtte på møtet som Jordvernforeningen arrangerte i samarbeid med Naturvernforbundet i Vestfold torsdag 6. november.