Når skal et tiltak konsekvensutredes ?


Publisert: 22.03.2013

13.04.10 Du kan følge denne linken til forskrift om konsekvensutredninger som angir hvilke tilfeller som skal konsekvensutredes og hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres.
 
Som hovedregel skal større omdisponeringer av landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet konsekvensutredes. For utbyggingsområder skal det dokumenteres at det er utredet alternativer til bygging på dyrket mark.