Skien: Pollen reguleringsplan


Publisert: 22.03.2013

Følgende uttalelse er sendt:


Landskapsarkitekt John Lie                                                                                      
Skien , 29.mai 2013.

Porsgrunnsvegen 190

3735 Skien

 

Sak : Detaljplanarbeid for regulering av G. nr. 283 b. nr. 8 – Omdal. 

Vi viser til brev sendt ut 10. mai 2013 angående igangsetting av detaljplanarbeid for gården Omdal  283/8 i Skien.

Jordvernforeningen i Telemark tillater seg med dette å protestere på at det blir igangsatt detaljplanarbeid for denne eiendommen. Til grunn for dette ligger at man i de senere år er blitt mer og mer opptatt av å ta vare verdifull matjord.  I denne saken vil vi anføre følgende:

1.       Arealplan. 

Området er uregulert. Det vises i arealplane som gjelder for perioden 2007-2020 vises den gul og det vil si bolig. Skien kommune har igangsatt arbeidet med ny arealplan for perioden 2013-2025. Jordvernforeningen har vært i møte med Skien kommune i forbindelse med denne planen og tatt opp nettopp de arealene som nå er gule som er god matjord tilbakeført som matjord. Det virker litt påfallende at man starter detaljplanarbeid mens den nye arealplanen er under arbeid. Her
vil Jordvernforeningen kreve at detaljplanarbeidet stoppes inntil den nye arealplanen er godkjent.  Det kan også nevnes at bystyret i Skien 22.8.2013 vedtok i temakart 2 viser det omsøkte arealet som godt egna som dyrkningsklasse for korn.

 

2.       Matjord –andre arealer. 

Jordvernforeningen registrer at det omsøkte arealet på ca. 12 dekar er i full landbruksproduksjon og er heller ikke en liten del av landbruksområde på Omdal som utgjør 150 dekar.  12 dekar er ikke et lite areal. Her kan det dyrkes  6 tonn hvete eller 36 tonn poteter. Ser man på næringen landbruk i området er dette området særdeles verdifullt fortsatt å ha i landbruksproduksjon. Det finnes nok av andre arealer i nærområdet
som med fordel kan bygges ut som boligområder.

 

3.        Detalj reguler andre områder. 

Jordvernforeningen vil hevde at det er flere andre arealer i området Omdal som kan bebygges med boliger. I syd for det omsøkte arealet ligger 283-13, i sydøst ligger 283-535,812 og 960. Mot Omdalsbekken på 283-10 ligger det et flott området som er velegnet til boliger og annen bebyggelse.  Vi er kjent med at grunneier har andre områder som er fjellknauser og ikke landbruksjord som er velegnet til bolig og annen næring.

 

Skien kommune må ikke velge å bygge på matjord fordi at man kan ’’skuffe bort’’ 60 cm jord for å begynne, når det finnes godt om andre og bedre områder i nærheten. Det vil også fremstå som fortetting.

 

Jordvernforeningen ser denne saken som så viktig at man vil om nødvendig ta saken til Fylkesmannen og/eller Miljøverndepartemenet.

 

Vi imøteser tilbakemeldiing.

 

Med hilsen

Jordvernforeningen i Telemark

Torstein Ruben Kaasa

Lidveien 14

3719 Skien

E mail: ruben@kaasa.as 

 

 

 

 

 

 

Kopi:     Skien kommune.

                Fylkesmannen i Telemark

                Landbruksavdelingen i Grenland.