Vil verne jordas produksjonspotensiale


Publisert: 22.03.2013

23.04.08. Landbruks- og matminister Terje Riis Johansen varslet under jordvernkonferansen i Moss at han er positiv til en hjemmel for vern av viktige jordressurser. Han sa at det er vern av jordas produksjonspotensiale for landbruk som er viktig, og at jordloven er det mest egnede stedet å hjemle et slikt vern. Han signaliserte at hovedfokus må rettes mot nedbygging av det han kalte “indrefileten” av dyrka mark i sentrale strøk, og sa at det er behov for å ha en differensiert politikk.

 
Bildet: Noen av deltakerne fra Vestfold på Jordvernkonferansen i Moss.  Fra venstre midt i bildet Elin Røed, Vestfold Bondelag, Håkon Fæste, Andebu Kommune, og Anders Skalleberg, Olav Sandlund og Elisabeth Elfving Christensen fra Fylkesmannen.
 
 
Av Solveig Haugan Jonsen
 
Terje Riis-Johansen ga i sitt innlegg ros til arbeidsgruppen som har lagt fram rapporten “Klimaskifte for jordvernet”. Blant tiltakene i rapporten blir det pekt på at informasjon og kunnskaputvikling, og skape engasjement for jordvern er viktig. Statsråden lovet i sitt innlegg at departementet vil gå inn for å etablere et informasjonprogram, og så for seg organisasjoner som Natur og Ungdom som viktige medspillere i dette arbeidet.
 
Behov for å revitalisere rikspolitiske retningslinjer for jordvernet
Statsråden så ellers for seg at plan- og bygningsloven vil være det viktigste verktøyet for et aktivt jordvern framover. Han pekte på at regionale planer vil få større fokus i den nye plan- og bygningsloven, og at det er god erfaring med slike planer for pressområder som Rogaland og i Hamar-regionen. Han pekte også på behovet for nye rikspolitiske retningslinjer, og at jordvern må få en tydeligere plass i samordnet areal- og transportplanlegging. – Her har jordvernet ikke vært godt nok definert, sa Riis-Johansen.
 
Vil se på landbrukets arealbruk
Riis-Johansen bebudet at landbruksbygg, som tidligere er unntatt fra søknad om omdisponering i jordloven, også vil komme inn under dette kravet. – Vi må heretter også være mer kritiske til landbrukets egen arealbruk, sa han.
 
Forventer at kommunene følger rikspolitiske retningslinjer
Blant de 300  deltakerne på jordvernkonferansen representerte et stort flertall ulike kommuner og Fylkesmenn. Forsamlingen lyttet derfor spent til hva statsråden hadde å si om kommunenes håndtering av arealsaker og omdsponering av dyrka mark. Riis-Johansen signaliserte at departementet ikke har noen umiddelbare planer om å frata kommunene beslutningsmyndighet som de fikk tilført med den forrige regjering i 2004. Statsråden sa at en må kunne stole på at overordnede retningslinjer blir fulgt, hvis ikke må en gøre noe med det. – Vi må følge med hva som skjer i den enkelte kommune. Det er ikke slik at noen kommuner kan løfte seg ut av dette, sa Riis-Johansen.
 
Med hos LMD
 
Bildet: 300 deltakere på jordvern-konferanse i Moss.