Vedtekter for Jordvern Oslo og Akershus

§ 1 Formål 

 

Jordvern Oslo og Akershus er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å ta vare på dyrka og dyrkbar mark, øke fokus på verdien av matjord og etterstrebe sterkere jordvern.


§ 2 Oppgaver 

 • Være faglig kompetent på jordfaglige forhold samt forvaltningsmessige og politiske prosesser knyttet til arealforvaltning.
 • Følge med på arealforvaltning og aktuelle regionale og lokale plan- og utbyggingssaker, og være aktive på eget initiativ eller bistå lokale enkeltpersoner eller grupperinger etter behov
 • Levere høringsuttalelse på plansaker som bringes opp på fylkeskommunalt nivå.
 • Holde møter, kurs og foredrag.
 • Bygge allianser med forskningsinstitusjoner, faglige organisasjoner og andre som har sammenfallende syn eller grunnlag for sin virksomhet.
 • Være aktive i tradisjonelle media og sosiale medier, og bruke slik kanaler både for å spre kunnskap om jord og jordvern, og i aktuelle jordvernsaker som er til behandling.

 

§ 3 Medlemskap 

 

Enkeltpersoner regnes som medlemmer når vedkommende er registrert med navn og adresse og har betalt kontingent fastsatt av årsmøtet.

 

§ 4 Valgbarhet 

 

Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år er valgbare til verv.

 

§ 5 Årsmøte 

 

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av april.  Styret er ansvarlig for at årsmøtet avholdes og sender innkalling på e-post til alle stemmeberettigede senest tre uker før og saksdokumenter én uke før. Innkomne forslag må være styret i hende to uker før årsmøtet.

 

Medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år møter med tale-, forslags-, og stemmerett. Spesielt innbudte gjester møter med talerett.

 

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Vedtektsendringer fattes med kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.

 

Årsmøtet skal:

 1. behandle årsmelding
 2. behandle regnskap
 3. behandle årsplan
 4. behandle budsjett
 5. fastsette kontingent
 6. velge styre og valgkomité
 7. behandle innkomne saker

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte 

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes for å behandle innkomne saker når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.

 

Ellers gjelder de samme regler som for det ordinære årsmøte.

 

§ 7 Styret 

 

Styret er organisasjonens høyeste organ mellom årsmøtene. Styret består av en leder, nestleder, kasserer og minst ett styremedlem. Styret gjennomfører årsplanen.

 

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders dobbeltstemme.

 

§ 8 Økonomi 

 

Prokura tildeles to styremedlemmer i felleskap, gjeldende til en hver tid uavhengig av styremedlemmer.

 

§  9 Oppløsning 

 

Oppløsning av Jordvern Oslo og Akershus kan bare behandles på ordinært årsmøte når en tredjedel av medlemmene krever det. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.