Unngå travbane på god kornjord


Publisert: 22.03.2013

Leder i Jordvernalliansen Trøndelag, Eli Birgitte Singstad, hadde tatt med seg lokallagslederne i Orkdal Bondelag og Landbrukslaget Nord til et møte med Ordfører og Varaordfører i Orkdal kommune for å diskutere temaet jordvern og lokalisering av travbane. Møtet fant sted mandag 13. mai.


Bilde: Leder for Jordvern Trøndelag; Eli Birgitte Singstad (midten), sammen med leder for Landbrukslaget Nord; Eivind Kvakland (venstre) og leder for Orkdal Bondelag; Jon Fredrik Hauge (høyre) forran kornåkeren på Fannrem ved Orkdal travbane.

 

Ordfører i Orkdal kommune, Oddbjørn Bang og varaordfører Jørgen Indergård, informerte i møtet at jordvern er viktig for Orkdal kommune. Gjennom gode planprosesser har politikerne i kommunen satt krav om flytting av matjord for å sikre at matproduksjonen blir opprettholdt. Det blir en også en god løsning med at matjorda flyttes til en gårdbruker som kan holde matjorda i hevd på sin egen eiendom. Dette er en tydelig målsetting for
både landbruksnæringen og for lokalpolitikerne i Orkdal.

 

Orkdal kommune skal være attraktiv for næring og industri, dette er nedfelte målsettinger i kommunens overordnede planer som ordfører og politikere i Orkdal skal være lojal mot. Det samme gjelder arealplaner som representerer omfattende prosesser hvor vernespørsmål allerede er avklart. Det vil være uforutsigbart for næringslivet i Orkdal dersom disse arealene nå båndlegges med hensyn til jordvern.

 

Lokallagsleder i Orkdal Bondelag, Jon Fredrik Skauge, påpeker at det går an å regulere næringsareal tilbake til landbruk. Da er det også en mulighet til å regulere fra idrettsformål til landbruk. Vi må ta med i betraktninga at areal det dyrkes korn på i Norge går ned, og da kan vi ikke bygge ned god kornjord i dalføret. Det er nå innført et nasjonalt forbud mot nydyrking på myr. Dette utgjør store deler av matjordreservene,
spesielt i Orkdal. De utsatte arealene som nå er truet med omdisponering er den beste kornjorda i Orkdal og Trøndelag. Jordsmonnet her er spesielt velegnet til kornproduksjon. Skal denne matjorda flyttes må den i praksis flyttes opp i terrenget, hvor klimaet ikke er like gunstig for kornproduksjon, ettersom myrene i dalføret ikke kan tas i bruk lengre. At kornjorda omdisponeres til grasproduksjon vil medføre et betydelig tap av matproduksjon i Orkdal.

 

Matjorda som er regulert til idrettsområde på nordsiden av Orkdal travbane på Fannrem, har et totalt areal på 94,3 dekar. I tillegg er det en teig vest for travbanen på 10,4 dekar som ligger utsatt til for omdisponering. Totalt er det godt over 100 dekar kornjord som vil gå tapt dersom det etableres regional travbane her. Allerede i dag er det grasproduksjon på nærliggende områder til travbanen som produserer fôr til travhestene. Dersom det etableres
et regionalt anlegg her, vil fôretterspørselen bli vesentlig høyere og faren for at det blir mer og mer grasproduksjon fremfor kornproduksjon på åkrene i dalføret desto større. Store deler av de nevnte kornarealene eies av grunneiere som ikke er aktive gårdbrukere og leier den ut til lokale gårdbrukere. Disse arealene utgjør en viktig del av næringsgrunnlaget til disse gårdbrukerne. Realiteten vil være at matproduksjonen i Orkdal
blir vesentlig svekket og at kornproduksjonen er spesielt sårbar uten et sterkt jordvern.

 

Leder for jordvernalliansen, Eli Birgitte Singstad, ser det som urealistisk at travbanen skal kunne etableres innenfor de gitte rammer satt av kommuneplanens arealdel for Orkdal kommune. Hun legger til at det er et omfattende anlegg i tillegg til selve travbanen som skal etableres. Det virker unngåelig at hus må kjøpes ut og behov for treningsbaner, staller, parkering og det som tilhører et så stort anlegg, vil måtte lokaliseres utenfor det avsatte området.

 

Representantene fra landbruksnæringen i Orkdal ønsker at lokalpolitikerne tar et større ansvar for jordvernet og bidrar til å sikre en positiv utvikling av matproduksjonen i Orkdal. Flytting av matjord er ikke det beste alternativet, det er å sikre matproduksjon på de arealene vi har tilgjengelige i dag.