Hvorfor jordvern?

Vern av matjorda er nødvendig på grunn av egen matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar!


Les mer

Hvordan engasjere seg?

Her finner du noen tips til hvordan man kan engasjere seg for å ta vare på den verdifulle matjorda vår.


Les mer

Hva er matjord?

Matjord er en folkelig betegnelse på dyrket og dyrkbar jord med høyt moldinnhold.


Les mer

Velkommen til hjemmesiden for Jordvern Norge og de regionale jordvernforeningene-/alliansene. Si i fra til oss i redaksjonen hvis du har ris, ros eller konstruktive innspill på hjemmesiden og hva vi ellers bør jobbe med.

Vi tar samfunnsansvar og verner matjorda

Nasjonal jordvernstrategi

Stortinget skal definere nytt jordvernmål i 2021.Inntil videre gjelder at årlig omdisponering av dyrka mark skal reduseres til 4000 daa.

Les Stortingets enstemmige vedtak her

Les Stortingets debatt