Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Hovednyheter

Veg over Jæren

Høyringssvar til Nasjonal transportplan 2025-2036 

For Jordvern Norge er det viktig å påpeika eit par prinsipp som bør vera overordna ved bygging av trafikkårer:   For det første, må utbyggjar få plikt til å ta vare...

Tusenvis av tonn med matjord kastes på søpla

Mange tusen tonn matjord havner på søppelfyllinga hvert år, men ingen vet akkurat hvor mye. ...
Geir Pollestad på Nasjonal jordvernkonferanse 5. desember 2023

140.000 dekar dyrka jord planlagt nedbygd 

Det er på høy tid at disse arealene blir tibakeført til LNF-formål, mener Jordvern Norge på Nasjonal jordvernkonferanse 5. desember....
Olaf Gjedrem opner årsmøtet

Årsmøte Jordvern Norge

Den siste fredagen i november samla 24 deltakarar seg i Oslo og på teams landet over for årsmøte i Jordvern Norge. ...
Geir Pollestad halt innlegg på Jordvern Norges årsmøte

11 punkter til landbruksministeren:

Årsmøtet i Jordvern Norge ber Mat- og landbruksministeren følgje opp ein rekke punkter for å styrke jordvernet. ...

Nasjonal jordvernkonferanse 5.des – Gode argumenter for jordvern

5.desember er FN’s internasjonale jorddag. Denne dagen retter NIBIO, Jordvern Norge og Norges Bondelag søkelyset mot ett av temaene som ofte gir grobunn for konflikt: vern av dyrka og dyrkbar...
Veg over Jæren

Viktig siger for jordvernet!

Regjeringa endrar vegnormalen, og reduserer breidda på motorvegane. Det vil spare matjord....
Haugesund kommune mottok i dag den Nasjonal jordvernprisen 2023 for ivaretakelse av området Fagerheim. Ordfører Arne C. Mohn mottok prisen på vegen av Haugesund kommune. Fra v.: Landbruks- og matminister Geir Pollestad, Fylkesordfører Marianne Chesak og Statsforvalter Bent Høye, var også på Fagerheim i dag. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Nasjonal jordvernpris 2023 til Haugesund

Etter ein lang kamp har Haugesund kommune trygga dei over 400 måla med dyrka jord på Fagerheim til matproduksjon for framtida. ...
Grovfôr i fjordlandskap

Stadig viktigere å ta vare på Nordens matjord

Verdens befolkning øker samtidig som matproduksjonen nå minker. Jordvern Norge kommenterer forslag til ny nasjonal jordvernstategi....

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...
Renate Ottersen og Arne Martin Malerød vant årets Jordvernpris. Foto Olav Nordheim

Vestfoldbønder som driver mange små jorder fikk jordvernpris

Årets Jordvernpris 2023 i Vestfold er tildelt Renate Ottersen og Arne Martin Malerød. De fikk prisen fordi de driver et jordbruk som ivaretar små jorder og en variert bruksstruktur ...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

Finanskomitéen krever strengere jordvern

Et flertall i finanskomitéen har vedtatt at Stortinget ber regjeringen legge frem en ny og innskjerpet jordvernstrategi med konkrete tiltak våren 2023....

Seks krav til revidert jordvernmål

Endeleg kunne me samlast til fysisk styremøte i Jordvern Norge, der me utarbeida seks krav til jordvernmålet, blant andre styresakar....

Dropp planane om lagerbygg på Vagle, Coop!

I lys av den betydelege usikkerheita krig, energikrise og klimaendringar gjer for matproduksjonen, ventar me at myndigheiter og Coop vaknar og legg bygget ein anna plass enn matjorda....

Bevar matjorda!

Landbruks- og matminister Sandra Borch og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram har sendt brev denne uka til alle landets kommuner og fylkeskommuner med beskjed om at de må ta...

SAS og Widerøe ønsker heller ikke 3.rullebane

Flyselskapene SAS og Widerøe støtter vår konklusjon og vender tommelen ned for en eventuell tredje rullebane på Gardermoen, skriver Dagsavisen...

Vi trenger ikke 3.rullebane på Gardermoen

Jordvern Norge har sammen med 13 andre organisasjoner sendt inn brev til, og ber om møte med, samferdselsministeren og klima- og miljøministeren....

Fremtidsrettet veibygging

Onsdag 2. februar kl 18 arrangeres et seminar om natur- og miljøkonsekvensene av motorveibygging og alternativer som kan spare både matjord og andre naturverdier...

Jordvern Norge kritisk til Time kommune

Jordvern Norge er sterkt kritisk til at det politiske flertall i Time kommune ikke har tatt hensyn til nasjonale og regionale retningslinjer når de nå har varslet oppstart på reguleringsarbeid...