Årsmøtet vedtok nytt navn til Buskerud jordvernallianse


Publisert: 05.12.2013

Årsmøtet ble avholdt 28. november på Ytterkollen grendehus i Nedre Eiker. Årsmeldinga for 2013 vitner om et hektisk første år og vi trekker fram at foreningen er godkjent som høringsinstans i alle kommunene i Buskerudbyen og for Buskerud Fylkeskommune! Årsmøtet vedtok å skifte navn på  foreningen til Buskerud jordvernallianse.


Hele 19 personer hadde møtt opp på årsmøtet til Buskerudbyen jordvernallianse på Ytterkollen grendehus. I tillegg til de ordinære sakene var det også valg av hvilket navn foreningen skal ha videre. Årsmøtet gikk gjennom en fyldig årsmelding som vitner om høy aktivitet; flere avgitte høringsuttalelser, bred og omfattende medieomtale og organisasjonsutvikling. Store deler av styret tok
gjenvalg med leder Kirsti Marie Lager Lyngås i spissen. Kristin Stryken kom inn som nytt styremedlem. 
 
Oskar Puschmann, geograf hos Norsk Institutt for Skog og landskap og anerkjent kulturlandskapsfotograf avsluttet årsmøtet med det tankevekkende fotoforedraget “Tilbakeblikk – Landskap i endring”.
 
Referat fra årsmøtet
Årsmøte i Buskerudbyen jordvernallianse 28. november 2013 på Ytterkollen grendehus.
Tilstede: 19 personer.

Tilstede fra styret: Kirsti Marie Lager Lyngås, Hilde Dahler Nordlid, Per Olav Krekling, Anders Thorrud, vara Tone B. Bergflødt

1. Innkalling og saksliste godkjent.
2. Valg av møteleder: Kirsti Marie Lager Lyngås, referent: Tone B. Bergflødt
3. Valg av to til å skrive under protokol…l: Eivind Narverud og Nils Petter Kjos
4. Årsmelding ble presentert og godkjent
5. Regnskap 2013 og budsjett 2014 ble godkjent
6. Medlemskontingenten blir videreført

 

7. Handlingsplan for 2014: Mer utadrettet virksomhet – innebærer å lage en presentasjon til opplysningsvirksomhet.

Forslag fra salen:

Viktig å samle flere folk om saken.

Finne «spydsisser» blant folket, for eksempel: entreprenør med «grønne» verdier.

Skille mellom bruk av jordvern til varehandel og veier.

Brennpunkt NRK, lage reklamevideo, kjøpe reklameplass

 
8. Valg:

Leder: Kirsti Marie Lager Lyngås, Lier (gjenvalgt for 1 år)
Styremedlemmer:
Per Olav Krekling, Øvre Eiker (ikke på valg)
Hilde Dahler Nordlid, Nedre Eiker (gjenvalgt for 1 år)
Anders Thorrud, Øvre Eiker (gjenvalgt for 2 år)
Kristin Stryken, Nedre Eiker (ny – valgt for 2 år)
Varamedlemmer:

1. vara: Tone Birgitte Bergflødt, Lier (gjenvalgt for 1 år)
2. vara: Ingjerd Loe, Øvre Eiker (gjenvalgt for 1 år)
Revisor: Hans Solberg (gjenvalg 1 år)
Valgkomité: Anders Vinsvold, Nedre Eiker (1 år) – valgkomitéleder i 2014
Øyvind Leirset, Lier (2 år)
Trine Slotfeldt, Øvre Eiker (3 år)

9. Det kom 2 forslag til nytt navn som det ble stemt over:

Buskerud jordvernforening: 8 stemmer
Buskerud jordvernallianse: 9 stemmer
Nytt navn ble: Buskerud Jordvernallianse


10. Innkomne saker:
Planlegging av vei over dyrka mark i Mjøndalen. Buskerud jordvernallianse har allerede sent høringsuttalelse, saken blir fulgt opp.
Forslag fra salen: orientere lokalavisene om at foreningen finnes.

Sak: Idrettslaget i Øvre Eiker ønsker å ta i bruk landbruksjord til idrettsanlegg. Lage liste over saker som kan komme til å bli aktuelle på et tidlig tidspunkt.

Årsmøtet ble avsluttet med et inspirerende og opplysende foredrag med Oskar Puschmann. Vi fikk se bilder som viser konsekvenser av både nedbygging, veibygging og gjengroing over tid. Tankevekkende og foruroligende og gjør arbeidet med jordvern svært viktig i tida som kommer.
Puschmann avsluttet med: «Hva når den siste bonden i grenda gir seg……..»

Ref. Tone B. Bergflødt

 
Årsmelding BuskerudbyenJordvernallianse 2013