Hensettingsareal for togparkering i Drammensområdet


Publisert: 03.03.2020

Bane NOR varslet oppstart av arbeidet med planprogram og kommunedelplan for hensetting (togparkering) i Drammensområdet i mars 2019.

Et hensettingsanlegg er et anlegg med «parkeringsplasser» for togsett. Togsettene står parkert her når de ikke går i trafikk. På hensettingsanlegget foregår det også lettere vedlikeholdsarbeid på togsettene.

Planprogrammet lå ute til offentlig ettersyn fra 28. mars til 19. mai 2019. I denne perioden var det informasjonsmøter, bl.a.  i Nedre Eiker 9.4.2019, der jordvernalliansen var representert. I planprogrammet var det foreslått å utrede 8 alternativer.

Buskerud Jordvernallianse har sendt høringsuttalelse. Vi har pekt på at omdisponering av matjord for hensetting av tog vil være stikk i strid med vedtatte mål for jordvern og redusere arealet av norsk matjord. Vi har derfor konkret bedt om at de alternativene som berører dyrka mark, tas ut av planen og den videre konsekvensutredningen. Vi har vist til at det er foreslått noen alternativer som ikke kommer i konflikt med jordvernet og som også er mer egnet med tanke på avstanden til Drammen og Gulskogen stasjon.

Kilde: BaneNor

Etter høringsfristen ble Bane NOR, Drammen og Nedre Eiker kommuner enige om at vedtaket av planprogrammet skulle utsettes til etter at nye Drammen kommune var opprettet 01.01.2020. Planprogrammet ble deretter behandlet av kommunestyret 18.02.2020.

Kommunestyret i Drammen bestemte da hvilke plasseringer for ny togparkering i Drammen som skal utredes videre, og som skal ut på offentlig høring i løpet av våren. De fem alternativene Bane NOR skal utrede er:

  • Sundland, i tilknytning til jernbaneområdet som ligger der i dag
  • Kleggen, rett sør for dagens spor
  • Pukerud, rett sør for dagens spor
  • Narverud, rett sør for dagens spor
  • Ryggkollen, på det som i dag er et grustak

Togparkeringen som Bane NOR skal bygge i Drammen, blir mindre enn tidligere planlagt. Jernbanedirektoratet har analysert behovet i årene fremover, og foreslår å kutte antall nye plasser fra 36 til 25.

https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/vestfoldbanen/togparkering-drammen-hensetting/innhold/2020/drammen-fastsatte-mulige-arealer-for-togparkering/