Til kamp for matjorda på Vien


Publisert: 28.09.2017

Store matjordarealer står på spill når Hamars politikere skal vedta ny kommuneplan. Vien gård må bestå til jordbruksdrift, og Jordvernalliansen i Hedmark har allerede vært i møter med de politiske partiene for å understreke dette. 

 


Forslaget til ny kommuneplan er ennå ikke kommet på høring. Det er ventet at det blir klart i oktober-november 2017. Men rådmann Bjørn Gudbjørgsrud har nå kunngjort at han vil foreslå Vien gård som område for næringsutbygging i den nye planen.

Jordvernalliansen i Hedmark stiller seg sterkt kritisk til dette. På Vien gård er det snakk om å omdisponere så mye som 260 dekar dyrket mark til næring og eventuelt bolig. NIBIOs jordsmonnkartlegging viser at Vien gård har arealer av svært god kvalitet. Dette er jord som brukes til korndyrking, og som tidligere også er brukt til å dyrke potet.

 

I forbindelse med kommuneplanprosessen har Jordvernalliansen i Hedmark deltatt på tre møter med Hamar kommunes politikere. Møtene har vært med både posisjonen og opposisjonen, samt at alliansen har holdt innlegg på et medlemsmøte i Hamar Arbeiderparti.

 

Det påhviler Hamars politikere et svært stort ansvar. Stortinget har vedtatt at årlig omdisponering av matjord skal kuttes med en tredel. Det nasjonale målet har hittil vært at årlig omdisponering maksimalt skal være 6000 dekar. Innen 2020 skal det ned på maks 4000 dekar årlig.

Samferdselsutbygginger krever årlig store arealer dyrket mark, ikke minst på Hedmarken i forbindelse med dobbeltsporet jernbane, E6 og andre vegprosjekter. Som følge av dette må politikerne la være å omdisponere dyrket mark til næring og boligformål.

 

Med utgangspunkt i det nasjonale jordvernmålet ligger Hamar svært dårlig an. I perioden 2010-2015 har Hamar kommune i snitt omdisponert 45 dekar per år. Hvis vi regner ut fra kommunens samlede matjordressurs, og legger det nasjonale jordvernmålet til grunn, bør ikke kommunen omdisponere mer enn 17 dekar årlig.

 

Det tar 1000 år å danne et 10 centimeters lag med matjord, og jordsmonnet er dermed i praksis en ikke-fornybar ressurs. Jordas befolkning øker, og det er en etisk forpliktelse for hvert land å være mest mulig sjølforsynt. Jordvernalliansen mener derfor at omdisponering av dyrket mark til nærings- og boligformål må opphøre.

 

Jordvernalliansen viser til at Hamar kommune har store reserver for boligbygging. Hamar kommune har i sitt planverk selv slått fast at behovet for nye boliger i planperioden er på 2400-3000 nye boenheter. Potensialet innenfor allerede avsatte arealer er på 5700 nye boenheter. Av disse er cirka 3200 boenheter i sentrumsområdet, og 2500 er utenfor sentrum.
Hamar har muligheter også innen næring, blant annet på Trehørningen.

 

Banner2

Hedmark Natur og Ungdom har satt opp banner med tydelig budskap ved Vien. Fra venstre: Esten Segbø, Sara Daae, Maria Schriwer og Ingeborg Schriwer.

 

En av Jordvernalliansen i Hedmarks medlemsorganisasjoner, Hedmark Natur og Ungdom, var 18. september ute og markerte sitt klare standpunkt når det gjelder Vien gård. DETTE AREALET ER OPPTATT TIL MATPRODUKSJON står det på banneret som ble satt opp langs vegen i nærheten av Vien-krysset. Leder i Hedmark Natur og Ungdom, Esten Segbø, var ikke i tvil om at det var riktig å markere et tydelig standpunkt da rådmannens innstillig om å omdisponere arealene
på Vien til næringsbygg ble kjent. Natur og Ungdom – og Jordvernalliansen – minner om at Vien allerede er disponert til næringsformål. For matproduksjon er så visst næringsvirksomhet – særdeles viktig sådan!

 

Banner dagtid 800