Stiftelse av Jordvernalliansen i Hedmark


Publisert: 04.02.2016

Jordvernalliansen i Hedmark ble stiftet 4. februar 2016 av 12 ulike organisasjoner.

Alliansen ble stiftet for å forene krefter i arbeidet med å bevare den verdifulle matjorda.

 


Dyrket mark i Hedmark er stadig under sterkt press for nedbygging, for eksempel ved samferdselsutbygginger, næringsprosjekter og boligbygging.

Jordvernalliansen i Hedmark er partipolitisk uavhengig. I alliansen deltar ulike organisasjoner og støttespillere som vil arbeide for et bedre jordvern i Hedmark.

 

Følgende organisasjoner inngår i Jordvernalliansen i Hedmark:

 • Naturvernforbundet i Hedmark
 • Hedmark Bondelag
 • Hedmark Natur og Ungdom
 • LO i Hedmark
 • Kokkenes Mesterlaug HedOpp
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Hedmark
 • Hedmark Bonde- og Småbrukarlag
 • Hedmark Bygdekvinnelag
 • Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Hedmark/Oppland
 • Hedmark Bygdeungdomslag
 • Norges Miljøvernforbund region Østlandet

Ved stiftelsen deltok også Framtiden i våre hender Innlandet (FIVH). I løpet av 2016 ble imidlertid regionlaget lagt ned, og FIVH gikk derfor ut av jordvernalliansen.

 

Jordvernallianse Hedmark stiftelsesmøte

Fra venstre: Esten Segbø Løvaas (Natur og Ungdom), Carl Sørheim (Natur og Ungdom), Jorunn Skjeggestad (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet), Kari Kobberød Brustad (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet), Ståle Støen (Hedmark Bonde- og Småbrukarlag), Lars Opsal jr (Hedmark Bondelag), Lars Mæhlum (Naturvernforbundet i Hedmark), Eli Hammer Eide (Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet), Georg Heiberg (Hedmark Bygdeungdomslag), Ragnhild Karset
Gjermshus (Hedmark Bygdeungdomslag), Kari Skjønhaug (Hedmark Bygdekvinnelag), Jørgen Baugerud (Hedmark Bygdeungdomslag), Arne Østlund (Hedmark Bygdeungdomslag), Margrete Nøkleby (Hedmark Bondelag) og Erling Aas-Eng (Hedmark Bondelag).
 

 

Formålet med alliansen er:

Jordvernalliansen i Hedmark er en partipolitisk uavhengig allianse som arbeider for et bedre jordvern i Hedmark.

Alliansen har som mål at vern av matjord skal være et overordnet kriterium i all framtidig arealforvaltning. Alliansen skal arbeide for at utbygging skal skje på en bærekraftig og framtidsrettet måte på andre arealer enn matjord. Matjorda må tas vare på av hensyn til egen matsikkerhet og -beredskap, fordi vi har et etisk ansvar for å bidra i den globale matproduksjonen.

Alliansen skal arbeide for økt tilslutning til et sterkt jordvern i fylket, og vil med sin brede forankring skape forståelse hos politikere og i opinion for at jordvern er en bred samfunnssak.

Alliansen skal bidra til å øke kunnskap om og bevissthet rundt jordvern generelt og aktuelle saker spesielt.

 

Jordvernalliansen er tuftet på deltakelse fra regionale og lokale organisasjoner som har jordvern som en del av sitt virkefelt, eller som har et engasjement for jordvern.

 

Et valgt arbeidsutvalg forestår alliansens løpende arbeid. Hedmark Bondelag har sekretariat for alliansen.

Informasjon om dem som utgjør jordvernalliansens arbeidsutvalg finner du her: Arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Hedmark

 

Jordvernalliansen deltar i aktivt i samfunnsdebatten, og følger høringsprosesser i sentrale saker knyuttet til arealdisponering.

Jordvern er en samfunnssak, ikke primært en grunneiersak.

 

Vedtektene for alliansen kan lastes ned her:

Vedtekter Jordvernalliansen i Hedmark