Finanskomitéen krever strengere jordvern


Publisert: 10.06.2022

Et representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein (alle KrF) om å innføre en avgift på omdisponering av matjord og andre verdifulle arealer ble i slutten av mai behandlet i Finanskomitéen. Forslaget om avgift fikk ikke flertall, men et flertall bestående av alle partier (minus Høyre og FrP) ble enige om følgende:

Stortinget ber regjeringen legge frem en ny jordvernstrategi våren 2023. Strategien skal inneholde et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord og nye, konkrete tiltak for å nå målet.

Fra komitéens merknader nevnes også:

  • Det vises til finansminister Trygve Slagsvold Vedum sin uttalelse om forslaget i brev av 11. mai 2022.
  • Et flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet, viser til at statsrådens uttalelse refererer til Hurdalsplattformen, og at det i dokumentet står at regjeringen vil sette et nytt langsiktig mål om at maksimalt 2 000 dekar dyrket mark skal omdisponeres årlig, og at jordvern bør bli et overordnet hensyn i arealforvaltningen.
  • Det samme flertallet mener at man i utgangspunktet ikke bør bygge ned matjord. Dette er også nedfelt i dagens lovverk, men kommunene kan gi tillatelse til omdisponering av matjord i særlige tilfeller. Det er viktig at kommunene er svært restriktive med å gi slike tillatelser. Statsforvalteren skal påse at kommunenes vedtak er i tråd med den nasjonale jordvernpolitikken.
  • Det samme flertallet mener at det bør tilstrebes at statlige samferdselsprosjekter ikke fører til nedbygging av jordbruksareal.

Les alle merknader og hele Finanskomitéens innstilling her

Det legges opp til at saken behandles i Stortinget tirsdag 14. juni.