Jordvern avgjørende for å nå bærekraftmålene


Publisert: 15.01.2021

Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sendte mandag et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging.

 

Glimrende!
Olaf Gjedrem, leder i Jordvern Norge

-Det er glimrende at statsrådene er så tydelig på viktigheten av jordvern, kommenterer Olaf Gjedrem, leder i Jordvern Norge, og peker på at denne presiseringen er god timing nå når den nasjonale jordvernstrategien skal revideres. Jordvern Norge har allerede gitt beskjed til LMD om at vi gjerne bistår i denne revisjonsprosessen.

I regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ga nemlig regjeringen føringer om at FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for kommunenes planlegging. I praksis har dette betydd at alle kommuner og fylkeskommuner de to siste årene har kjørt prosesser med workshop og innspillsrunder hvor man har forsøkt å prioritere hvilke av bærekraftmålene som er viktigst å følge i sine planer. Flere av de regionale jordvernforeningene og -alliansene har registrert at de bærekraftmålene som har med å ivareta matjorda, f.eks FNs bærekraftmål 2 “Unngå sult”, føles lite relevant å prioritere for norske kommuner. Satt på spissen har jordvernet derfor stått i fare for å drukne i andre gode bærekraftmål i mange av disse prosessene.

Nå slår altså statsrådene fast at et sterkt og tydelig vern av matjorda er nødvendig for å oppfylle FNs bærekraftmål!

– Nå sender vi et tydelig signal til kommunene om at jordvern er et viktig hensyn som de må ta hensyn til i sitt planarbeid. Kommunene spiller en avgjørende rolle i arbeidet med å følge opp jordvernet og bærekraftsmålene. Matjorda vår er gull verdt, og det å ta vare på den er veldig viktig for å sikre et levende og aktivt landbruk i hele landet, både i dag og for generasjonene som kommer etter oss, sier Bollestad.


Her er statsråd Astrup og Bollestad, da de besøkte MIMIRO i 2019. Foto hentet fra Astrups Facebookside.