Jordvern i partiprogrammene?


Publisert: 21.09.2016

Flere partier har nå offentliggjort sitt førsteutkast til partiprogram før Stortingsvalget i 2017. De regionale jordvernforeningene har sendt innspill til alle partier og følger med på hva partiprogrammene sier om vern av matjorda. Det varierer!


De regionale jordvernforeningene og -alliansene i Buskerud, Oslo og Akershus, Møre og Romsdal, Telemark, Rogaland, Vestfold og Hedmark, samt Jordvernforeningen i Bømlo sendte sist uke inn en felles uttalelse til alle partier, for å bidra til at partiene vektlegger jordvern i partiets programarbeid foran kommende stortingsvalg.

 

Jordvernforeningene i Norge minnet i sitt innspill de politiske partiene om det enstemmige vedtaket i Stortinget 15. desember 2015, der det ble fastlagt et nasjonalt mål om å omdisponere maksimalt 4.000 dekar dyrket mark årlig innen 2020.

 

Nå går utviklingen i feil retning, viser de ferskeste Kostra-tallene: Det ble i 2015 omdisponert 6.300 dekar dyrket mark. Dette er en økning på 600 dekar fra 2014, og det er mer enn det tidligere nasjonale målet på maksimalt 6.000 dekar årlig.

 

Vi minnet blant annet partiene om;

  • Det er av særdeles stor betydning at de politiske partiene innarbeider forpliktende jordvernmål og jordverntiltak i sine partiprogrammer. Stortinget vedtok i den nasjonale jordvernstrategien i desember at regjeringen skulle etablere og utrede en rekke tiltak for styrke vernet av dyrket mark. Jordvernforeningene ber partiene om å innarbeide tiltak i sine partiprogrammer. 
  • Det viktigste tiltaket for vern av matjord er å gi matjorda et juridisk vern. Jordvernforeningene i Norge mener at all dyrket og dyrkbar mark må gis et juridisk vern mot omdisponering og nedbygging gjennom jordloven.
  • Paragraf 9 (i jordlova) må skjerpes slik at det kun er mulig å omdisponere matjord for nasjonalt viktige samfunnsinteresser. Dette innebærer at det normalt ikke skal gis dispensasjon til nærings- og boligutbygging på matjord.
  • Videre trengs tydelige bestemmelser innen samferdselssektoren: Samferdselsdepartementet er klar over behovet for jordvern, men velger bevisst å ikke legge dette inn som et premiss i Nasjonal transportplan (NTP).
  • Vern av matjord, slik at den fortsatt kan produsere mat og biomasse som grunnlag for framtidas verdiskapning, er et nasjonalt ansvar som ALLE politiske partier må ta hensyn til i sitt partiprogram!

Les hele innspillet her

Fellesuttalelse til alle partier – Partiprogram 2017

 

Vi kommer nærmere tilbake til hva de ulike partiene går til valg på!

 

Kristen Skoli fra Jordvern Vestfold var innom APs stand i Sandefjord i forkant av lokal- og fylkestingsvalget i 2015

Her fra valgkampen i 2015, hvor Kristen Skoli (hvit t-skjorte m jordvern.no logo) fra Jordvern Vestfold besøker APs stand i Sandefjord.