Jordvern Norge er stiftet


Publisert: 08.02.2020

Olaf Gjedrem, leder i Jordvernforeningen i Rogaland, ønsket velkommen til jordvernkonferanse og stiftelsesmøte for Jordvern Norge
Olaf Gjedrem, leder i Jordvernforeningen i Rogaland, ønsket velkommen til jordvernkonferanse og stiftelsesmøte for Jordvern Norge

Olaf Gjedrem, leder i Jordvernforeningen i Rogaland kunne ønske regionale jordvernforeninger og -allianser, samt representanter fra en del andre jordvernengasjerte organisasjoner hjertelig velkommen til jordvernkonferanse og stiftelsesmøte for Jordvern Norge fredag 7.februar 2020.

Statssekretær Widar Skogan i LMD innledet om hvordan vi sammen kan styrke jordvernet blant alle interesser
Statssekretær Widar Skogan i LMD innledet om hvordan vi sammen kan styrke jordvernet blant alle interesser
Guri Størvold fra Zynk kom med gode tips om hvordan vi kan vinne samfunnsdebatten om jordvern
Guri Størvold fra Zynk kom med gode tips om hvordan vi kan vinne samfunnsdebatten om jordvern

Før lunsj var det satt av tid til noen svære spennende innledninger.

Landbruks- og matdepartementet har jo en formell rolle for å få gjennomført Regjeringens jordvernpolitikk. Statssekretær Widar Skogan var derimot utfordret på å si noe om hvordan myndighetene og vi som kjemper for vern av matjorda sammen kan styrke jordvernet blant de mange interessene som skal avveies i arealforvaltningen. Det ble en god innledning og Skogan fikk mange spørsmål fra salen. Han forsikret om at landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har et tilnærmet “hellig” forhold til matjorda. Han trakk fram matsikkerhet og klimautviklingen som de to største globale utfordringene og at det og sikre det norske folk nok mat derfor er en av regjeringens viktigste oppgaver. Og uten å sette jordvern opp mot klima slo Skogan fast; -Hvis nærmeste matbutikk ligger 12 mil unna, ville selv klimaministeren kjørt en dieselbil til butikken hvis hun blir sulten nok!

Guri Størvold fra Zynk startet med et skråblikk på “hva er egentlig problemet?” når alle egentlig er enige om at jordvern er så viktig. Størvold har en spennende og variert bakgrunn og ga oss noen ærlige betraktninger rundt hvordan jordvernforeninger og -allianser må jobbe best mulig for å vinne samfunnsdebatten om jordvern. Hun slo fast at vi har mye å tjene på å synkronisere kommunikasjonen og trodde nok at overbygningen Jordvern Norge kan spille en viktig rolle.

 

Therese Hugstmyr Woie nyvalgt leder i Natur og Ungdom
Therese Hugstmyr Woie nyvalgt leder i Natur og Ungdom
Arne Bardalen fra NIBO
Arne Bardalen fra NIBO

-Skal dere klare å engasjere de engasjerte ungdommene for kampen om matjorda må jordverndebatten bli mer “thunbergsk” og handle mer om den reelle faren for at vi i framtida ikke får tak i nok mat enn hvor mange fotballbaner med dyrka mark som er bygd ned de siste årene! Therese Hugstmyr Woie, nyvalgt leder i Natur og Ungdom hadde mange gode tips til hvordan ungdom kan fange interessen for jordvern.

NIBIO er jo instituttet som kan gi de beste faglige innspill knyttet til matjorda som ressurs. Arne Bardalen var tydelig på at vi må klare på en bedre måte å få fram at det er store forskjeller på potensialet for matproduksjon på en kvadratmeter av den beste matjorda og litt dårligere matjord og at det er den mest verdifulle matjorda som i stor grad bygges ned. Han viste oss mye dokumentasjon rundt dette.

Ståle Sakseide fra Jordvern Bømlo trakk fram viktigheten av en overbygning og at vi må favne vidt
Ståle Sakseide fra Jordvern Bømlo trakk fram viktigheten av en overbygning og at vi må favne vidt
Hans Huseby fra Jordvern Vestfold med et engasjert innlegg
Hans Huseby fra Jordvern Vestfold med et engasjert innlegg

Etter lunsj dro vi i gang debatten rundt organiseringen og stiftelse av Jordvern Norge. Det ble en svært nyttig diskusjon, ikke minst rundt det å være en overbygning både for allianser og foreninger, organisasjonsform, samt å innlemme andre organisasjoner som jobber for jordvern. Disse spørsmålene er det viktig at interimstyret finner gode løsninger på i perioden fram mot Jordvern Norges første årsmøte som er berammet til november 2020.

Alle støttet det å stifte en overbygning, Jordvern Norge, men noen av alliansene trengte en avklaring i egne årsmøter før de kan tiltre som medlemmer.

Det ble vedtatt et sett med interimvedtekter, -arbeidsplan og -budsjett, og det ble valgt et interimstyre og valgkomite som sitter fram til årsmøtet.

Olaf Gjedrem (Rogaland), Øyvind Kjølberg (Oslo og Akershus), Hans Huseby (Vestfold) og Frøydis Haugen (Norges Bondelag) ble valgt til interimstyre i Jordvern Norge.

Avslutningsvis ble det vedtatt en uttalelse om at Jordvern Norge er etablert.

Olaf Gjedrem, leder for det nyvalgte interimstyret i Jordvern Norge
Olaf Gjedrem, leder for det nyvalgte interimstyret i Jordvern Norge