Jordvern Norge kritisk til Time kommune


Publisert: 14.01.2022

Time kommune overkjører nasjonale og regionale jordvernmål

I sin pressemelding i dag skriver Jordvern Norge:

Time kommune har varslet oppstart på reguleringsarbeid for Svertingstad og at planprogram blir lagt ut på høring. På området som idag har om lag 150 mål med dyrket eller dyrkbar jord ønskes det å legge til rette for næringsvirksomhet.

Jordvern Norge er sterkt kritisk til at det politiske flertall i Time kommune ikke har tatt hensyn til nasjonale og regionale retningslinjer i forhold til å ta vare på landbruksjord.

Matjorda i Rogaland og spesielt på Jæren er under press. I 2019 ble det bygd ned 584 dekar matjord i Rogaland. Det er 16 prosent av all matjorda som ble bygd ned i hele landet.

Time kommune har vært blant de kommuner som de siste årene har bygd ned mest matjord. Siden 2005 har Time kommune bygd ned 4.046 dekar med dyrket eller dyrkbar jordbruksjord. Dette tilsvarer om lag 266 dekar pr. år.

Time kommune har selv i sin landbruksplan definert at de ikke skal omdisponere mer enn 20 dekar pr. år for å følge opp nasjonale målsettinger.

Time kommune har nå omdisponert hele 12 – 13 ganger så mange dekar pr. år enn det som er angitt i henhold til egen plan og nasjonale mål.

Jordvern Norge mener Time kommunestyre har opptrådt uansvarlig. Med dette vedtaket unngår å ta hensyn til, og passe på grunnlaget for, landbruket i «landbrukets hovedstad», som kommunen selv velger å kalle seg.

Jordvern Norge mener det burde være adgang for Statsforvalteren til å ta initiativ til å gripe inn og stoppe en slik systematisk nedbygging av dyrket jord, som man ser i Time kommune. Statsforvalteren og fylkeskommunen har også et ansvar overfor kommunene ved å sørge for at kommunene følger regionale og statlige jordvernmål.