Seks krav til revidert jordvernmål


Publisert: 10.06.2022

Endeleg kunne me samlast til fysisk styremøte i Jordvern Norge, der me utarbeida seks krav til jordvernmålet, blant andre styresakar.

Frå venstre: Anne-Kristin Løes, Olaf Gjedrem, Øyvind Kjølberg, Are Hauge Braaten (sekretær), Audhild Synnøve Slapgård, Hans Huseby.

Jordvern Norge vart skipa i 2020, men det var ikkje før eitt stykke inn i 2022 at me endeleg kunne samlast til fysisk styremøte. Teams har vore ypparleg til å overhalde smittevernreglane og reisekostnadane nede, men fysiske samlingar er heilt naudsynte for å kunne utvikle eitt godt samarbeid i styret.

Her litt av det som ble diskutert og vedteke av styret:

Seks krav til revidert jordvernmål

  1. Stramme inn jordvernmålet til maks omdisponering per år av 2000 dekar dyrka jord, og etablere eitt eige mål for omdisponeringa av dyrkbar jord på maks 2000 dekar innan 2025.
  2. Det er avsett om lag 100.000 daa dyrka jord til anna utbyggingsformål enn jordbruk i kommunale planar. Urealiserte planar må tilbakeførast til LNF-formål innan 2025.
  3. § 9 av jordloven skal respekterast. Overhalde forbodet mot regulering av dyrka og dyrkbar jord til bustad, næring og parkeringsplass, ved å fjerne høvet til dispensasjon.
  4. Statsforvaltaren må få regionalt ansvar for handheving av jordlova.
  5. Nedskalering av nye vegprosjekts forbruk av dyrka og dyrkbar jord, gjennom blant anna å nytte ein mindre arealkrevjande vegstandard.
  6. Ved all detaljregulering skal det førast eitt arealrekneskap.

Andre sakar

Blant dei andre sakane var korleis arbeidet i arbeidsgrupper – arbeidsutval, økonomigruppe og kommunikasjonsgruppe, har vore. Alliansebygging, Green move-prosjektet, damping av jord, årsmøte og konferanse, og prosjekt digitalt jordvernverktøy.