Her er det nye arbeidsutvalget


Publisert: 09.03.2021

Arbeidsutvalget fra feb 2021, fra venstre: Nelly Karidatter Einstulen, Kjersti Røhnebæk, Lars Opsal jr, Odd Erik Kokkin og Lars Arne Mjørlund.

På grunn av koronasituasjonen ble det 25.02.21 avholdt et forsinket årsmøte for 2020 for Jordvernalliansen i Innlandet. Nelly Karidatter Einstulen ble valgt inn i AU som ny representant for Naturvernforbundet.

Årsmøtet skulle normalt vært avholdt innen utgangen av oktober 2020. I håp om å kunne avholde et fysisk årsmøte, ble møtet utsatt til nyåret. Da det heller ikke da lot seg gjøre, ble det lagt opp til et effektivt årsmøte på Teams torsdag 25. februar 2021. På agendaen sto kun vanlige årsmøtesaker.

Etter årsmøtet er arbeidsutvalget sammensatt som følger:

Lars Opsal jr, Innlandet Bondelag (ikke på valg)
Odd Erik Kokkin, LO Innlandet (ikke på valg)
Nelly Karidatter Einstulen, Naturvernforbundet i Innlandet (ny)
Lars Arne Mjørlund, Innlandet Bondelag (gjenvalgt)
Vara: Kjersti Røhnebæk, Hedmark Bonde- og Småbrukarlag (gjenvalgt).

Forut for møtet var det klart at Lars Mæhlum, som har representert Naturvernforbundet i arbeidsutvalget siden oppstarten i 2016, ikke ville ta gjenvalg. Naturvernforbundet i Oppland og Hedmark fremmet Einstulen som ny kandidat, noe årsmøtet ga sin tilslutning til.

Lars Mæhlum ble takket av på årsmøtet, og det ble blant annet lagt vekt på at han med sin kunnskap om kommunale planprosesser har vært helt avgjørende for arbeidet gjennom perioden.

Nelly Karidatter Einstulen er nestleder i Naturvernforbundet i Oppland, og er også aktiv på vegne av Naturvernforbundet i Ottadalen og Sel.
Etter planen skal Naturvernforbundet i Hedmark og Naturvernforbundet i Oppland slås sammen til Innlandet i mai.

Til stede på møtet var 10 stemmeberettigede på vegne av alliansens medlemsorganisasjoner, samt ni observatører.

På møtet ble også årsmelding for 2020 og arbeidsplan for 2021 behandlet.

Talsperson Lars Opsal jr gikk gjennom årsmeldingen som bl a viste at det i perioden er sendt inn hele 28 høringsuttalelser. Arbeidsutvalget har lagt stor vekt på dette arbeidet gjennom året, blant annet for å gjøre alliansen kjent i Oppland. I tillegg har det i kjølvannet av kommunevalget i 2019 vært oppstart av kommuneplanprosesser i en stor andel av Innlandets kommuner.

I tråd med arbeidsplanen som årsmøtet vedtok, vil arbeidsutvalget fortsette å legge stort trykk på kommunale planprosesser. I tillegg er det store vegprosjekter under planlegging, samt jernbaneutbygging. Arbeidsutvalget har fortsatt en jobb med å gjøre alliansen kjent i gamle Oppland. I gamle Hedmark er alliansen godt kjent, også i mediene, som henvender seg direkte til talsperson.

I tråd med vedtektene skal arbeidsutvalget konstituere seg selv med valg av talsperson på førstkommende møte i arbeidsutvalget.