Årsmøte, Jordvern Norge, Oslo, 18.11.22.:


Publisert: 18.12.2022

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik holdt et tidsaktuelt innlegg og kom bl.a. inn på at terskelen er svært høy for at kommunene skal bli erstatningsansvarlige om områder i kommuneplanens arealdel blir tilbakeført til LNF-områder.

Som en oppfølging av dette kom årsmøtet med en uttale der det vart peika på at kommunene, gjennom arealdelen av kommuneplanene, totalt har avsatt 83 000 da dyrka jord til bolig- og næringsformål. Dette harmonerer på ingen måte med Hurdalserklæringen og jordvernmålet. Det må derfor sikres at det ikke settes i gang utbygging på all denne dyrkajorda og at den tilbakeføres til landbruksformål.

Fra Jordvern Møre og Romsdal deltok Øystein Solli og Atle Frantzen.

Olaf Gjedrem ble gjenvalgt som leder for ett år.