Fant du ikke det du lette etter, prøv et nytt søk

Kategori: Møre og Romsdal

Bilde tatt bak fra salen der vi ser et fullsatt publikum og foredragsgholder

JORDVERNKONFERANSE MED FOKUS PÅ VEGBYGGING 

Som innleiing til det nye året inviterte Jordvern Møre og Romsdal til open jordvernkonferanse på Kulturstuå, Batnfjordsøra, tirsdag 2.januar....

Ny jordvernstrategi – innskjerpet mål

Regjeringen la fredag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord på maks 2000 dekar årlig, og nye konkrete tiltak for...

Årsmøte og befaring 12.4.23

Onsdag 12.april var det årsmøte i Jordvern Møre og Romsdal. Før sjølve årsmøtet var årsmøtelyden på befaring og orientering om E39 på Hjelset. I samarbeid med Statens vegvesen, inviterte Jordvern...

Møte om kantsoner, biologisk mangfold og jordvern på Gjermundnes

Lørdag 3.12. ble det invitert til møte om kantsoner, biologisk mangfold og jordvern på Gjermundnes. En engasjert forsamling fikk høre at Maud Grøtta fra Landbruk Nordvest fortalte om pollinerende insekter...

Årsmøte, Jordvern Norge, Oslo, 18.11.22.:

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik holdt et tidsaktuelt innlegg og kom bl.a. inn på at terskelen er svært høy for at kommunene skal bli erstatningsansvarlige om områder i kommuneplanens arealdel blir tilbakeført...

MØTE OM KANTSONER, BIOLOGISK MANGFOLD OG JORDVERN

Gjermundnes lørdag 3.12.2022...

Gjelsvik: -Kommunane har stor fridom til å omdisponere frå byggeområde til matjord

Det skal svært mykje til for at ein kommune blir erstatningsansvarleg dersom ein endrar eit arealformål frå byggeområde til matjord. – Å ta vare på matjorda er ei svært viktig...

KRONIKK I ROMSDALS BUDSTIKKE

I ein kronikk i Romsdals Budstikke 2.4. skriv Kolbjørn Gaustad, leiar i Jordvern Møre og Romsdal at lovverket no i for stor grad blir brukt til å setja jordvernet til...

ÅRSMØTE OG ORIENTERING OM E39 LØNSET-HJELSET OG JORDVERN

Onsdag 6.4. inviterte Jordvern Møre og Romsdal til orientering om E39 Lønset – Hjelset og jordvern, med påfølgjande årsmøte. Prosjektleiar i Statens vegvesen, Halgeir Brudeseth, orienterte om prosess og framdrift...

Markering av Verdas Jorddag – konferanse på Gjermundnes vgs

Mandag 6.12. inviterte Jordvern Møre og Romsdal, i anledning Verdas Jorddag, til konferanse på Gjermundnes vgs. Programmet var ei god blanding av tema knytt til lokal arealforvaltning, bonden sin kvardag,...

Jordvernkonferanse og årsmøte i Jordvern Norge

Jordvern Norge inviterte til jordvernkonferanse og årsmøte i Oslo 26.12.2021. Frå Jordvern Møre og Romsdal deltok Leif Inge Grebstad og Øystein Solli. Anne-Kristin Løes, som er varamedlem i Jordvern Møre...

JORDDAGEN – KONFERANSE PÅ GJERMUNDNES MANDAG 6.DESEMBER

Verdas Jorddag blir årleg, i regi av FN, markert i desember. Difor inviterer no Jordvern Møre og Romsdal for 5. gong til vår markering av dagen, i år ved å...

E39 Lønset – Hjelset: Ber Statens Vegvesen gjera greie for handtering og etterbruk av jord

I eit brev til Statens Vegvesen konstaterer Jordvern Møre og Romsdal at reguleringsplan er vedtatt og anleggsstart er nært foreståande. I den samanhengen bør det då kunne gjerast greie for...

Stiller spørsmål om jordvern i frådelingssak i Molde

Jordvern Møre og Romsdal har send spørsmål om prioritering av jordvern i samband med ein frådelingssøknad i Berg i Molde. Området er regulert til bustadformål, men er av det beste...

Ønskjer strategi for at Hustadvika også i framtida skal vera ein stor landbrukskommune

I sitt innspel til planprogram for arealdelen av kommuneplan for Hustadvika kommune ber Jordvern Møre og Romsdal om at det må leggjast opp til ein strategi som gjer at Hustadvika...

Ber om at jordvern i større grad blir inkludert i fylkesstrategi for samferdsel

I sitt høyringssvar til Møre og Romsdal fylkeskommune til fylkesstrategi for samferdsel skriv Jordvern Møre og Romsdal at jordvern i større grad må bli integrert i strategien. Det blir m.a....

Ny brannstasjon i Stordal: Meiner at omsynet til matjord ikkje er tilstrekkeleg ivaretatt

I Jordvern Møre og Romsdal sitt innspel til offentleg ettersyn for detaljreguleringsplan for Stordal brannstasjon blir det konkludert med at omsynet til jordvern ikkje er tilstrekkeleg ivaretatt i prosessen og...

E39 Ørskogfjellet – Vik: Støttar alternativ K.2.B.

Jordvern Møre og Romsdal støttar Statens Vegvesen si tilråding om alternativ K.2.B. for trase mellom Ørskogfjellet og Vik, Tomrefjord. Dette er ein delstrekning på sambandet mellom Ålesund og Molde. I...

Ber om at omsynet til jordvern blir sterkare ivaretatt i Volda

I sitt innspel til 2.offentlege ettersyn til kommunedelplan for tidlegare Volda kommune ber Jordvern Møre og Romsdal om at omsynet til jordvern blir sterkare ivaretatt i kommuneplanlegginga. Det er positivt...

Foreslår at Område B10, Fremre Mo, Ørsta, ikkje blir lagt ut til offentleg ettersyn

I brev til Ørsta kommune ber Jordvern Møre og Romsdal om at Område B10 på Fremre Mo i Ørsta ikkje blir lagt ut til offentleg ettersyn. I kommunedelplan for Ørsta...