Møte om kantsoner, biologisk mangfold og jordvern på Gjermundnes


Publisert: 18.12.2022

Lørdag 3.12. ble det invitert til møte om kantsoner, biologisk mangfold og jordvern på Gjermundnes.

En engasjert forsamling fikk høre at Maud Grøtta fra Landbruk Nordvest fortalte om pollinerende insekter og fugler og deres plass i jordbrukslandskapet. Det ble særlig satt fokus på bruk og skjøtsel av kantsoner.

Som en oppfølging fortalte Øystein Solli og Helge Øverås fra Jordvern Møre og Romsdal om skjøtsel og bruk av slåtteenger og la særlig vekt på at det å ta vare på beitegrunnlaget også er en del av jordvernet. Møtet faller derfor også godt inn som en markering av den internasjonale Jorddagen. Arrangør var Norsk Landbruksrådgivning Nordvest i samarbeid med Rauma og Vestnes Bonde- og småbrukarlag og Jordvern Møre og Romsdal.