Vedtekter

Vedtatt på stiftelsesmøte 15. februar 2016

§ 1 FORMÅL

Jordvern Møre og Romsdal er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Jordvern Møre og Romsdal vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen søke å samle bred forståelse og støtte for et sterkt jordvern i Møre og Romsdal. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

Jordvern Møre og Romsdal krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark.

§ 2 MEDLEMMER

Jordvern Møre og Romsdal er basert på personlig medlemskap. Andre foreninger kan bli støttemedlemmer uten å ha stemmerett på årsmøtet. Årsmøtet bestemmer kontingenten for personlige medlemmer, husstandsmedlemmer, ungdomsmedlemmer under 30 år og for foreninger som er støttemedlemmer.

§ 3 UTMELDING

Utmelding av Jordvern Møre og Romsdal skal skje skriftlig til styret.

§ 4 STYRET

Foreningen ledes av et styre på fem personer, med to varamedlemmer. Styremøter blir avholdt når lederen finner det nødvendig, eller når tre styremedlemmer krever det.

 Styrets oppgaver:

 1.    Konstituere seg (leder og nestleder velges på årsmøtet).
 2.    Stå for driften av Jordvern Møre og Romsdal.
 3.    Sørge for å skaffe kontaktpersoner i kommunene der man finner det nødvendig.
 4.    Sørge for at regnskapet blir forsvarlig ført.
 5.    Sørge for at det blir ført protokoll fra møtene.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Jordvern Møre og Romsdals høyeste styringsorgan og blir innkalt av styret. Som hovedregel skal årsmøtet avholdes i løpet av mars. Innkalling med saksliste skal sendes ut seinest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet kan bare gjøre vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Saker som ønskes tatt opp, må meldes styret senest 3 uker før årsmøtet.

 Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velge møteleder.
 3. Velge 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle regnskap.
 6. Behandle innkomne saker.
 7. Behandle budsjett.
 8. Velge leder for ett år. Valg av leder skal foregå skriftlig.
 9. Velge 2 styremedlemmer for 2 år og velge 2 vararepresentanter for ett år i nummerorden.
 10. Velge nestleder for ett år.
 11. Velge ett medlem for tre år til valgkomiteen (som har tre medlemmer og hvor lengstsittende medlem hvert år går ut) og velge ett varamedlem for ett år.
 12. Velge 1 revisor for ett år.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller ¼ av medlemmene krever det.

§ 6 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bli gjort i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal stå i innkallinga hva endringen gjelder. Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall på årsmøtet.

§ 7 OPPLØSNING

Årsmøtet kan oppløse Jordvern Møre og Romsdal når det finner det ønskelig. Oppløsning krever 2/3 flertall på årsmøtet.