Innsigelser på jordvern opp i spørretimen


Publisert: 27.02.2020

Nikolai Astrup, Høyre

Nikolai Astrup begrunner avslaget på Vestby kommunes omdisponeringer av dyrka mark med at den begrensede matjorda i Norge må ivaretas som en nasjonal ressurs og interesse.

Statsråd Astrup fikk spørsmål fra representanten Njåstad (FrP) i spørretimen på Stortinget onsdag 26. februar vedrørende innsigelser fra Fylkesmannen i kommunale plansaker. Spørsmålet var direkte foranlediget av at Astrup uken før gav Fylkesmannen medhold i å verne matjord i Vestby. Han forsvarte beslutningen om å støtte vern av matjord og randsoner i behandlingen av Vestbys kommuneplan.

Statsråden understreket at det var viktig å skille mellom saker som er legitime kommunale oppgaver og ansvarsområder, og regionale og nasjonale interesser:

«Vi har ikke så veldig mye høykvalitets matjord i dette landet. Derfor vil det i noen tilfeller være slik at vi må overprøve vurderinger som er gjort i kommunene, for å ivareta den begrensede matjorda i dette landet, slik tilfellet var i Vestby.»

Styrking av kommunalt selvstyre betyr altså ikke at jordvernet svekkes, og det må derfor alle kommuner ta hensyn til i sin planlegging framover.

Bilde: Stortinget