Rogaland omdisponerer framleis mykje dyrka jord


Publisert: 29.03.2016

Rogaland omdisponerte 1 353 dekar dyrka jord i 2015. Det går fram av dei førebelse tala frå Kommune-Stat-Rapporteringa (KOSTRA) som blei offentleggjorte i midten av mars 2016.

 

Snittet for perioden 2005 – 2014 har i vore ei årleg omdisponering av 1 200 daa dyrka jord til andre føremål enn landbruk.  Tala for 2015 viser at den store omdisponeringa av dyrka jord i matfylket Rogaland held fram. Les artikkelen her