Vedtekter i Jordvernforeningen i Telemark

Her finner du vedtektene som ble vedtatt på årsmøtet i 2013.
Jordvernforeningen i Telemark

VEDTEKTER

§ 1  FORMÅL  

Jordvernforeningen i Telemark er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon.

Foreningen vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen forsøke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Telemark. I dette arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak.

Foreningen krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka og dyrkbar mark.

§ 2  MEDLEMMER  

Foreningen er basert på personlig medlemskap. Årsmøtet bestemmer kontingenten.

Alle er velkomne som medlemmer.

§ 3  UTMELDING  

Utmelding av jordvernforeningen skal skje skriftlig til styret.

§ 4  STYRET  

Foreningen ledes av et styre på fem personer, med to varamedlemmer. Styremøter blir avholdt når lederen finner det nødvendig, eller når tre styremedlemmer krever det. 2/3 av styret må være tilstede for å fatte et vedtak, gyldig vedtak krever minst 3 stemmer. Varamedlemmene bør delta på styremøtene, men uten stemmerett, med mindre de representerer et styremedlem som har meldt frafall. Informasjon som sendes til styremedlemmene bør også sendes til alle medlemmene. Medlemmene kan komme med innspill til styret til enhver tid.

Styrets oppgaver:

 1. Konstituere seg (leder velges på årsmøtet).
 2. Stå for driften av foreningen.
 3. Sørge for å skaffe kontaktpersoner i kommunene der man finner det nødvendig.
 4. Sørge for at regnskapet blir forsvarlig ført.
 5. Sørge for at det blir ført referat fra møtene.
 6. Referatene sendes på mail eller post (dersom medlemmet ikke har mail).
 7. Informasjon til offentlige innstanser skal alltid sendes pr. brev, eller mail. Mail må sendes slik at den journalføres.

§ 5  ÅRSMØTET  

Årsmøtet er foreningens høyeste styringsorgan og blir innkalt av styret. Som hovedregel skal årsmøtet avholdes i løpet av mars. Innkalling med saksliste skal sendes ut seinest 14 dager før årsmøtet.

Alle registrerte medlemmer har stemmerett på årsmøte.

Årsmøtet kan bare gjøre vedtak i saker som er nevnt i innkallingen. Saker som ønskes tatt opp, må meldes styret senest 3 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne innkalling og sakliste.
 2. Velge møteleder.
 3. Velge 2 medlemmer til å skrive under protokollen sammen med møteleder.
 4. Behandle årsmelding.
 5. Behandle regnskap.
 6. Behandle innkomne saker.
 7. Behandle budsjett.
 8. Velge leder for ett år. Dersom et av medlemmene ønsker skriftlig valg, skal dette etterkommes.
 9. Velge 2 styremedlemmer for 2 år og velge 2 vararepresentanter for ett år i nummerorden.
 10. Velge ett medlem for tre år til valgkomiteen (som har tre medlemmer og hvor lengstsittende medlem hvert år går ut) og velge ett varamedlem for ett år.
 11. Velge 2 revisorer for ett år.
 12. Etter årsmøte kan det avholdes medlemsmøte.

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller ¼ av medlemmene krever det.

§ 6  VEDTEKTSENDRINGER  

Vedtektsendringer kan bli gjort i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det skal stå i innkallinga hva endringen gjelder. Vedtektsendring krever minst 2/3 medlemsflertall oppmøtt på årsmøtet.

§ 7  OPPLØSNING  

Årsmøtet kan oppløse foreningen dersom det er ønskelig. Oppløsning krever 2/3 flertall av medlemmene.

§8  Disponering av midler ved opphør.

Beslutter årsmøtet at foreningen skal opphøre skal foreningens midler overføres de andre Jordvernforeningen i Norge med like store beløp.

Vedtatt på årsmøte 19. mars 2013.