Årets Jordvernpris i Vestfold til KHV og Horten kommune


Publisert: 18.04.2017

Jordvern Vestfold har delt ut Årets Jordvernpris 2017 til Knutepunkt Horten Vest (KHV) og Horten kommune for deres innsats til beste for matjord i forbindelse med valg av ny jernbanetrasé gjennom kommunen.


Årets Jordvernpris tildeles en person eller organisasjon som har vist stor innsats for å sikre matjorda i sitt nærmiljø og/eller i den offentlige debatten om arealdisponering. Utdelingen av prisen fant sted under det åpne jordvernmøtet på Gjennestad Gartnerskole rett før påske.

Vinnerne av Årets Jordvernpris 2017 F.v Rolf Berg (KHV), Ivar Andreassen (varaordfører, SP) og Are Karlsen (ordfører, AP) 

Fra Horten kommune stilte (f.h. på bildet over) ordfører Are Karlsen (AP) og varaordfører Ivar Andreassen (SP). Flere fra arbeidsutvalget i Knutepunkt Horten Vest (KHV) var tilstede ved overrekkelsen, men det var leder Rolf Berg som mottok prisen.

 

Arne Nøkland, nestleder i Jordvern Vestfold delte ut prisen og leste opp følgende begrunnelse for at netttopp Horten kommune og KHV fikk årets pris;

 

Styret i Vestfold Jordvern har besluttet å dele jordvernprisen for 2017 til Horten kommune og Knutepunkt Horten Vest. Årets prisvinnere er begge knyttet til arbeidet med ny jernbanetrase mellom Nykirke og Barkåker- og det er dette dere mottar prisen for.

 

I mars 2016 ble ny trase for dobbeltsporet jernbane på denne strekningen endelig vedtatt. Og valget falt på det alternativet som helt klart var gunstigst i forhold til vern av dyrka og dyrkbar jord. At valget også er godt utfra andre hensyn kommer i tillegg, men disse effektene er det delte meninger om. For flere sterke interesser var tidlig ute med å markedsføre løsninger som nok hadde sine fordeler, men som sannelig også hadde sine ulemper. Det er her verdt
å minne om at det planalternativet som nå er valgt ikke var med som noe alternativ i det hele tatt da Horten kommune skulle fastsette planprogrammet. Våkne politikere i Horten behandlet saken – og selv om det var “hår i suppa” som kunne forsinke byggingen av den nye etterlengtede jernbanen – fattet Horten kommune et djervt vedtak om også å utrede en plankorridor direkte mellom Nykirke og Barkåker – altså den traseen som Samferdselsdepartementet
til slutt valgte. Det er dette vedtaket vi gjennom årets tildeling ønsker å hedre Horten kommune for. Og uten dette vedtaket, hadde ingen makt i verden klart å få fram alternativet som til slutt viste seg å være det eneste fornuftige alternativet.

 

Ekstra morsomt er det i dag å ha med oss varaordfører Ivar Adreassen til å ta imot prisen. For helt konkret var det Ivar Andreassen som foreslo å få inn igjen den vestre korridoren – som på et tidligere tidspunkt hadde falt ut fordi man fortsatt trodde det var mulig å få jernbanen inn gjennom Horten sentrum. Det var ikke mulig og Andreassen fikk da med seg politikerne i Horten på vedtaket om at også den vestre korridoren måtte utredes.
Det  vedtaket skulle vise seg å bli viktigere enn noen kunne tro.  

  —  

Organisasjonen Knutepunkt Horten Vest ble opprettet straks Horten kommune hadde gjort sitt djerve vedtak. Den første tiden var Horten Vest-alternativet fortsatt et lite sannsynlig alternativ – ja, faktisk mest å regne for en usannsynlig outsider.

 

Knutepunkt Horten Vest  brukte mye energi på å supplere, komplementere og til og med imøtegå jernbaneverkets utredninger. Nye allianser oppsto. Folk lot seg engasjere. Leserinnlegg og kronikker ble skrevet. Arkitektkontoret Snøhetta gjennomførte en mulighetsstudie som helt klart ga ny innsikt og kunnskap om saken. Mobiliseringen var omfattende med mange arbeidsgrupper i sving og godt besøkte folkemøter. Mobiliseringen kom ikke av seg selv. Vi vet
at styret jobbet jevnt og målbevisst uke etter uke og måned etter måned.

 

Det er ikke ufortjent at det er Rolf Berg som står her i dag og tar i mot prisen. Fra du ble leder av Knutepunkt Horten Vest i 2014 vet vi at du i lange perioder var opptatt med denne saken både 3 og 4 kvelder hver uke med organisering og møter – og altså til sammen har lagt ned hundrevis av arbeidstimer for Knutepunkt Horten Vest, for Horten og for de langsiktige samfunnsinteressene. Som tidligere leder av Jordvern Vestfold vet vi jo at også vernet av dyrka og dyrkbar
jord var blant de langsiktige interessene du holdt høyt. Vi tror at nettopp din saklige, nøkterne og utholdende tilnærming til saken var viktig. “Folk måtte da ta til fornuft”- trodde du.
Og det gjorde faktisk folk — etter hvert som kunnskapen og innsikten om saken økte. Det ble færre og færre som trodde på de engang så opplagte Bakkenteigen-alternativene.

 

Måten mobiliseringen ble gjort på er forbilledlig for resten av fylket og viser at det nytter. Denne iherdige frivillige innsatsen – helt på ubetalt og frivillig basis, er det vi nå ønsker å rose gjennom å tildele Jordvernprisen 2017.

 

Vi tror hundretusener av framtidige passasjerer på Vestfoldbanen vil være glade for det trasevalget som nå er tatt mellom Nykirke og Barkåker, og som helt sikkert har det spart hundretalls av dekar meget god matjord mot nedbygging. Gratulerer til dere begge!