Årsmøte i Jordvernforeningen torsdag 14.april på Borgheim ungdomsskole


Publisert: 22.03.2013

31.03.11. Jordvernforeningen har i år valgt å legge sitt årsmøte til Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy. Valgkomiteens innstilling er klar og Rolf Berg har sagt seg villig til å stille som leder et år til.

Innkalling til årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold
Borgheim ungdomsskole på Nøtterøy,
14. april 2011, ca kl 21.00
 
Sakliste:
 1. Godkjenning av innkalling og sakliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
 4. Årsmelding (vedlagt)
 5. Regnskap (vedlagt (med en revisors underskrift))
 6. Innkomne forslag
  – I dag revideres Jordvernforeningens regnskap av 2 revisorer. Det bør holde at Jordvernforeningens regnskap revideres av 1 revisor. Dermed må årsmøtet gjøre en vedtektsendring i §5;
  Årsmøtet skal…(nummerpunkt 12)… Velge 1 revisor for ett år.
 7. Budsjett (vedlagt)
  – Medlemskontingenten holdes urørt på kr 200,-. Det foreslås at man lager en egen kontingent for Familie-/Husstandsmedlemsskap på kr 350,-.
 8. Valg (valgkomiteens innstilling vedlagt)
  – Leder for 1 år
  – 1 styremedlem for 1 år, 2 styremedlemmer for 2 år
  – Nestleder for 1 år
  – 2 vararepresentanter til styret i nr-orden
  – Nytt medlem og vara til valgkomiteen
  – 2 revisorer for ett år (eventuelt 1 revisor hvis vedtektene endres i sak 6)
 9. Arbeidsplan for 2011 (vedlagt)
Velkommen!
Hilsen
Styret i Jordvernforeningen
 
Her kan du laste ned årsmøtepapirene med vedlegg:

Innkalling årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold 14 april 2011.pdf
Årsmelding for Jordvernforeningen i Vestfold 2010 til årsmøtet.pdf
Regnskap Jordvernforeningen 2010.pdf
Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2011.pdf
Budsjettforslag for 2011.pdf
Forslag til arbeidsplan for 2011.pdf