Bærekraftig arealpolitikk Vestfold engasjerer


Publisert: 22.03.2013

20.05.10. Vestfold Fylkeskommune har satt i gang prosessen Bærekraftig arealplanlegging i Vestfold fram mot 2040. – Den beste matjorda bør fortsatt brukes til å produsere mat på! Det påpeker både Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag i sine uttalelser til planprogrammet.

Av Amund Kind
 
Det var høringsfrist på planprogrammet til Bærekraftig arealpolitikk Vestfold 18. mai. Vestfold Fylkeskommune har utfordret organisasjoner og foreninger i Vestfold om å engasjere seg. Både Jordvernforeningen i Vestfold og Vestfold Bondelag anser dette som et svært viktig plandokument for framtidens Vestfold og uttaler i sine innspill at de ønsker å være delaktige i prosessen.
 
Planprogrammet som har ligget ute til høring sier mer om prosessen enn innholdet i planen. Det vil være mulig å komme med mer konkrete innspill senere i prosessen. Blant annet er det vurdert om man skal definere noen langsiktige grenser mot spesielt verdifulle lanbruksområder. 
 
Her følger noen av momentene som ble spilt inn av Jordvernforeningen i Vestfold og Vestold Bondelag:
  • Visjonen om en bærekraftig regional utvikling i Vestfold mot 2040 bør innebære at landbruket sine mest produktive arealer i planområdet ikke minker selv om folketallet og næringslivet vokser.
  • Bøndene i Vestfold eier veldig mye av de arealene det nå skal legges planer for og vi deler planens intensjon om at våre arealer også i framtiden skal drives og forvaltes på en bærekraftig måte.
  • Vi er opptatt av at jord som brukes til eller som kan brukes til produksjon av mat, er en ressurs som samfunnet må forvalte og ikke forbruke. Vi oppfatter bevaring av matjord som en sentral del av en bærekraftig arealpolitikk og en del av verdigrunnlaget dette planarbeidet og Vestfold-samfunnet bør tuftes på.
Les hele uttalelsene her

Innspill planprogram Bærekraftig arealpolitikk Vestfold Jordvernforeningen.pdf
Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold Høringsuttalelse planprogram Vestfold bondelag.pdf