Billig løsning til høy pris!


Publisert: 22.03.2013

09.10.12. Dagens arealdisponering får konsekvenser for kommende generasjoner. Vestfold Bygdeungdomslag er tydelige i en pressemelding som nylig ble sendt ut; Bygging av boliger på matjord er kanskje en billig løsning på kort sikt men har en veldig høy pris på sikt!

Av Amund Kind
 
Vestfold Bygdeungdomslag har hivd seg på i jordverndebatten. Og budskapet fra ungdommen, framtidens arealbrukere, er som vanlig klart og tydelig. Nedenfor har vi gjengitt et leserinnlegg som har stått i flere lokalaviser i Vestfold den siste uken:
 
I høst har vi kunnet se at flere sentrale samfunnstopper, deriblant Høyre-leder Erna Solberg og LO-leder Roar Flåthen, har foreslått at dyrket jord bør tas i bruk til boligbygging for å få bukt med det prekære boligbehovet vi ser – og vil fortsette å se – i Norge. Vi i Vestfold Bygdeungdomslag mener dette er en lettvinn og billig løsning – som vil koste oss dyrt.
 
Befolkningsveksten i Norge og i verden er ubestridt, og det er ingen tvil om at vi trenger flere boliger. Men befolkningsveksten fordrer også økt matproduksjon. Dette er en målsetting som er tydelig presisert i landbruksmeldingen fra 2011, hvor det blir sagt at matproduksjonen skal økes med 20 % de neste 20 årene. Å legge opp til økt boligbygging på bekostning av norsk matproduksjon strider totalt med dette målet.
 
Vestfold Bygdeungdomslag jobber for levende bygder og ser på norsk matproduksjon som en viktig bærebjelke for nettopp dette. Derfor kårer vi hvert år i samarbeid med McDonald’s “Årets unge bonde”. Dette er en kåring som, i tillegg til å trekke fram de gode forbildene i landbruket og skape stolthet i næringa, gir oss innblikk i hverdagen til optimistiske, engasjerte og hardtarbeidende unge bønder landet over. Dette er ungdommer som har sagt seg villige til å jobbe for å nå målsettingen om økt matproduksjon, men det lar seg ikke gjøre hvis vi tar produksjonsgrunnlaget fra dem.
 
Jordbruksarealet i Norge i dag er sårbart og utgjør kun tre prosent av landets totale areal. Selv om boligsituasjonen oppleves som prekær, kan man også hevde at matsituasjonen i dag og framtida er av vel så prekær art, spesielt med tanke på en økende befolkning parallelt med klimaendringene. Ved å bygge boliger på dyrka jord, kan vi riktignok oppleve en bedret boligsituasjon for fremtidige generasjoner, men vi bygger samtidig ned framtidas matfat. Det kan vi ikke la skje!
 
Vi i Vestfold Bygdeungdomslag vil naturligvis ha tak over hodet i framtida, men ikke på bekostning av det å ha mat på bordet! Utbygging på dyrket jord gagner først og fremst utbygger, og det finnes flere løsninger som bør være av mer fornuftig art når det kommer til å hanskes med utfordringene – fortetting av eksisterende bebyggelse bør være en av dem, boligbygging på berggrunn og vurdert flytting av markagrensen likeså.
 
Boligbygging på dyrket jord kan være et enkelt og kostnadsbegrensende løsning – men den har sin pris. Vestfold Bygdeungdomslag ønsker bedre vern av dyrket jord, slik at vi -framtidens bønder og framtidens forbrukere – har et grunnlag for matproduksjon og mat på bordet i framtida!
 
Inger-Martha Skjelland, bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag