Bioforsk setter igang et prosjekt om bærekraftig bruk av arealressurser i urbane områder


Publisert: 22.03.2013

28.10.09. I fjor ble 14 945 dekar dyrka eller dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk. Statistikken viser at et fåtall kommuner står for nær halvparten av nedbyggingen. Statens landbruksforvaltning (SLF)skriver i en rapport at “de 20 kommunene som hvert av de siste fire årene har rapportert høyest tall, står for 40-50 prosent av omdisponeringen”. En rekke av disse kommunene ligger i Sør-Norge, som i utgangspunktet har de beste jordressursene. Bioforsk har nå satt i gang et prosjekt hvor målet er å bedre kunnskapen om bærekraftig bruk av arealressurser nær urbane områder. Bioforsk