Dialogmøter med kommuner


Publisert: 24.04.2017

Jordvern Vestfold erkjenner at våre høringsinnspill ofte blir et av svært mange innspill i de fleste formelle planprosesser. For å skape større bevissthet rundt jordvern og å komme mer i inngrep med kommunene forsøker vi oss nå med dialogmøter. Sist uke var vi i Tønsberg.


Møte med UBA3 2017 18 04

Tirsdag 18. april ble vi invitert til en times dialog med Utvalg for Bygge- og arealsaker (UBA) i Tønsberg kommune. Fra Jordvern Vestfold stilte Sigbjørn Fjærvoll, leder, Arne Nøkland, nestleder og Amund Kind, sekretær.

 

Innledningsvis brukte vi litt tid på å orientere om Jordvern Vestfold og hvorfor vi nå ønsker å møte kommunene til dialog rundt jordvern.

 

Vi hadde på forhånd spilt inn at vi ønsket dialog rundt følgende tema:

  • Fortetting og transformering kontra utbygging av nye arealer – finnes det et “både og” eller et tale om et “enten eller”?  Ved å tillate at byen eser utover, hindres da mulighetene til å gjennomføre en fortetting av allerede bebygd areal? Tønsberg kommunes planer for fortetting og transformering og Tønsberg kommunes arealregnskap, jfr. revisjon av RPBA 
  • Virkningen av fragmentering av dyrka mark med eksempler fra f.eks Slagen. Hva vil kommunen med den dyrka marka? Vurdering av ulike grader av fragmentering og klassisk hendelsesforløp de neste 5 – 10 – 20 årene.
  • Sammenslåing med Re kommune. Gir det tilgang på nye, ikke-dyrkbare arealer for Tønsberg? Til f.eks næringsarealer tett på E18? I tillegg er det interessant å høre hva planleggere og politikere tror om framtidig by- og tettstedsutvikling i den nye storkommunen. 
  • Jordflytting – Et argument (for bruk av dyrka jord som byggegrunn) eller et avbøtende tiltak? 

Det ble brukt mest tid på de to første punktene, med særlig fokus på RPBA og Michael Fuller-Gees tanker om smart byutvikling, som er godt jordvern. Politikerne var opptatt av at de lenge har hatt fokus på fortetting i Tønsberg sentrum, at de må følge opp utvikling rundt eksisterende kollektivakse, utvikling av tettstedene rundt Tønsberg (stjerneformasjonen),
at de har bidratt til å spare matjord rundt Borgheim ved å fortette helt nord på Nøtterøy.

 

Møte med UBA 2017 18 04

F.v. Arne Nøkland, Sigbjørn Fjærvoll, ordfører Petter Berg (H), Suzy Haugan (V), virksomhetsleder Anne Hekland, Anne-May Hogsnes (FrP), Bent Moldvær (FrP), Reidar Smidsrød (leder, KrF) og Per Martin Aamodt (AP). I tillegg kom Steinar Solum (SP) og Lisbeth Johansen (AP).

 

Møte med plan og landbruk 2017 21 04

Vi hadde også invitert oss til dialog med plan- og landbruksadministrasjonen i Tønsberg kommune. Der var vi fredag 21. april. Fra kommunen stilte Dorthe D. Ellefsen, avd.leder byggesak (skjult bak Sigbjørn Fjærvoll på bildet over), Anne B. Hekland, virksomhetsleder KUT, Cathrine Heishold, ansvarlig kommuneplan, Edle Liebe,planavd, John Ramberg fra landbruksavd, Ståle Sørensen, planavd, Anne Skov, avdelingsleder plan og Øyvind Sonerud.

 

Dette ble også et nyttig møte med mye fokus på smart byutvikling og hvordan Tønsberg jobber med å fortette bysentrum med kvalitet. Det ble også en god dialog om hvordan administrasjonen og politikerne samarbeider om viktige planforutsetninger ved utarbeidelse av ny kommuneplan eller ved rullering/revisjon av gjeldende plan, samt hvordan RPBA har fungert i Tønsberg. 

 

Jordvern Vestfold i dialogmøte med adm i Holmestrand kommune

Jordvern Vestfold har nå gjennomført dialogmøter med plan- og landbruksadministrasjonen i Holmestrand (se bildet over), samt med både politikere og administrasjon i Sandefjord. Dette har vært veldig nyttig og vi kommer til å invitere oss til flere kommuner til høsten og i 2018.