Engasjert fylkesmann og gode erfaringer fra Rogaland


Publisert: 22.03.2013

20.11.10. Tidligere denne uka arrangerte Jordvernforeningen et møte om jordvern i Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold. Fylkesmann Erling Lae var en av innlederne og han var krystallklar på at vi må fortsette å produsere mat på den gode matjorda vi har i Vestfold. Det var et tydelig signal inn til Fylkeskommunen som styrer planprosessen. 

 
Tekst og bilder av Amund Kind
 
Skjeestua i Stokke fikk storfint besøk på onsdag kveld. Da hadde Jordvernforeningen i Vestfold invitert både fylkesmann Erling Lae, representanter fra fylkeskommunen for å snakke om den pågående prosessen med ny fylkesplan Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold. Dessuten stilte org.sjef Svein Helge Harbo fra Rogaland Bondelag for å fortelle om 10 års erfaring med tilsvarende plan i Rogaland.
 
Fylkesmann Erling Lae
 
Det knyttet seg spenning til å høre hva vår nye fylkesmann Erling Lae mener om jordvern. Han skuffet ingen av de fremmøtte som mener at Vestfold er et matfylke og at vi må hegne om de arealene vi kan produsere mat på. -Vi må minst nå det vedtatte halveringsmålet for omdisponering, og Lae oppfordret Jordvernforeningen til å jobbe mot sentrale politikere siden vi mener at halveringsmålet er for lite ambisiøst. Fylkesmannen kommer til å stå på for å ivareta jordvernet i den pågående fylkesplanprosessen.
 
Ordfører i Stokke, Nils Ingar Aabol
 
Stokke kommune klarte i sin tid å få til en veldig god planprosess rundt industriområdet på Borgeskogen, et godt eksempel på at industriområder ikke trenger å ligge på dyrka mark! Ordfører Nils Ingar Aabol fortalt litt om dette.
 
Linda Lomeland fra Vestfold Fylkeskommune
 
Det er mange som ikke har anledning til å reise på Fylkeskommunens stormøter om Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold. Jordvernforeningen var derfor så heldig å få Linda Lomeland fra Vestfold fylkeskommune til å redegjøre for planprosessen og hvilke arenaer vi kan og bør jobbe på for å ivareta jordvernet. Det er mange hensyn å ta, men de som engasjerer seg blir hørt!
 
Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp
 
Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, var tydelig på at jordvern ikke bare er en “bondesak”. Det å ivareta ressursgrunnlaget for matproduksjon er en samfunnsinteresse for oss alle! Dessuten stilte han spørsmål ved noen begreper i Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold. Bondens landbruksareal er i høyeste grad et næringsareal, og det er opptatt! Skal bøndene klare å produsere mat til en voksende befolkning må ikke politikere og utbyggere “stjele” næringsarealene våre!
 
Organisasjonssjef i Rogaland Bondelag, Svein Helge Harbo (t.v) og leder i Jordvernforeningen i Vestfold, Rolf Berg.
 
I det pågående arbeidet med Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold henvises det stadig til fylkesdelplanen på Nord Jæren. I den planen er “kjerneområde landbruk” og “langsiktige grenser mot dyrka mark” noen av de viktige begrepene som påvirker jordvernet. Det er ingen tvil om at det er mye vi kan og bør lære fra Rogaland. Organisasjonssjef Svein Helge Harbo var derfor invitert over for å fortelle om erfaringer fra de 10 første årene med fylkesplanen i Rogaland. En må kanskje være villige til å ofre noen inneklemte matarealer for å ta vare på de store sammenhengende landbruksarealene. En av de viktigste erfaringene fra Rogaland er at de langsiktige grensene mot dyrka mark fort blir satt under press hvis det ikke settes begrensninger på hvor fort man kan bygge ned arealene på “utbyggingssiden” av de langsiktige grensene mot dyrka mark. Se for øvrig Jordvernforeningen i Rogalands uttalelse til revisjonen av fylkesdelplanen i Rogaland.
 
Det ble åpnet for mange innspill fra salen og diskusjoner.
 
Forsamlingen lot seg engasjere!
 
Landbruksdirektør Olav Sandlund vet viktigheten av å ta vare på matjorda.
 
 
Leder i Jordvernforeningen i Vestfold, Rolf Berg, hadde en god oppsummering som viser det komlekse i arealplanlegging, men han lovet at Jordvernforeningen vil engasjere seg videre i Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold slik at planen faktisk blir bærekraftig!