Fylkeslandbruksstyret er bekymret for tapet av matjord


Publisert: 22.03.2013

21.02.07. Fylkeslandbruksstyret erkjenner behovet for å utvide dagens E18 til firefelts motorvei gjennom Vestfold. Fylkeslandbruksstyret er imidlertid bekymret for omfanget av dyrket mark som omdisponeres til ny E18 fra Gulli til Langåker. Les mer