Fylkeslandbruskstyret har flere innsigelser til kommuneplan for Tønsberg


Publisert: 22.03.2013

05.12.07. Fylkeslandbruksstyret har flere innsigelser til kommuneplanen for Tønsberg 2008-2020. Fylkeslandbruksstyret har blant annet innsigelse til utlegging av et område ved Tvervedveien til boligformål, til omdisponering av over 200 daa dyrket og dyrkbar jord på Gulli til næringsformål og til omdisponering av 25 daa dyrket mark ved Åskrysset på Sem. Mer hos Fylkesmannen