Fylkestinget styrket vern av matjord i RPBA


Publisert: 22.03.2013

27.09.12. Fylkestinget i Vestfold vedtok i dag å sende Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ut på høring, men først etter at vern av matjorda var styrket. -Svært gledelig og et viktig signal, var Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold sin umiddelbare reaksjon. Fylkestinget understreket at det var viktig å gi dette signalet nå, men fremhevet samtidig videre dialog med kommunene som avgjørende for å få landet RPBA på forsommeren 2013.

Av Amund Kind
 
Da Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble behandlet av Fylkestinget i dag, handlet mye om sterkere vern av matjorda, graden av fortetting og kommunenes medvirkning og eierskap til den ambisiøse planen.
 
Det var mange tilhørere, blant annet Rolf Berg og Sigbjørn Fjærvoll fra Jordvernforeningen i Vestfold og nestleder Harald Lie fra Vestfold Bondelag. De fikk høre mange gode diskusjoner og innlegg.
 
Rune Kippersund holdt en god innledning hvor han presenterte rådmannens forslag til RPBA. Han og administrasjonen fikk unison skryt for det forslag de la fram fra alle partier.
 
Arve Høiberg (AP) har ved flere anledninger i vår og sommer framstått som en ivrig forkjemper for å ta bedre vare på matjorda. Han var også den første som hev seg inn i debatten i dag og satte særlig spørsmålstegn ved om rådmannens forslag har gått langt nok i krav til fortetting. -Vi må være sikre på at alle alternativer er prøvd før vi tar av landets beste matjord, understreket han.
 
Han fikk støtte fra Kåre Pettersen (V) som minnet sine kollegaer om at de nylig også har vedtatt regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold hvor det å sikre og videreutvikle matjorda er et av hovedmålene.
 
Karen Anne Kjendlie (H) mente også planen var god og at denne prosessen har skapt økt bevissthet om forvaltning av matjordressursene hos politikere på både fylkes- og kommunalt nivå. Høyre ønsket derimot at planen skulle sendes ut på høring slik den forelå og var redd kommunene vil føle seg overstyrt hvis Fylkestinget ga signaler om sterkere jordvern.
 
Fylkesvaraordfører Hans Hilding Hønsvall (KrF) var ikke enig med Kjendlie og mente det var nå før planen ble sendt ut på høring at Fylkestinget måtte gi signaler og gjøre eventuelle endringer. Så ville høringsrunden gi kommunene mulighet til å mene noe om Fylkestingets endringer. -Vi må kunne gi våre signaler nå og samtidig være tydelige på at vi ønsker fortsatt dialog med kommunene, poengterte han.
 
AP, V og KrF fikk også full støtte fra Senterpartiets Øyvind Hunskaar og SVs Nell Gaalaas-Hansen og debatten endte med at disse partiene ønsket et gruppemøte.  
 
Etter gruppemøtet og noe mer diskusjon ble det votert. AP, V, KrF, SP og SV fikk lagt til et punkt i høringsforslaget. Det går ut på at det ikke er ønskelig at så store areal av landets beste matjord foreslås omdisponert til bolig/næring. For å unngå dette kan det være aktuelt å basere RPBA på at en større andel nye boliger etableres i eksisterende boligområder/tidligere utbygde områder, enn hva høringsforslaget legger opp til.
 
-Diskusjonen her i dag viser at RPBA-prosessen har modnet en sterkere bevissthet rundt vern av Vestfolds flotte matjord. Det er i seg selv svært verdifullt. Nå får vi håpe Fylkestingets signal blir forstått ute blant kommunene slik at høringsprosessen blir god og at RPBA kan landes på en god måte, mente Rolf Berg, leder i Jordvernforeningen i Vestfold. Han tror ikke at RPBA blir så tydelig på vern av matjorda som Jordvernforeningen skulle ønske, men tror at en helhetlig og langsiktig RPBA i nåværende form uansett er bedre enn den historiske “bit for bit”-nedbyggingen.
 
Les mer om behandlingen av RPBA i Vestfold Blad
 
Se hele behandlingen fra Fylkestingets web-TV