Gode spørsmål og konsise svar om oppfølging av ny jordvernstrategi


Publisert: 31.03.2016

Jordvern Vestfold satte fokus på oppfølging av ny jordvernstrategi i gårsdagens møte. En stappfull sal utfordret innlederne med gode spørsmål og Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) og de andre innlederne ga tydelige tilbakemeldinger på hvordan de hver for seg og sammen skal sørge for at målene i strategien nås.


Møteleder Sigbjørn Fjærvoll kunne fornøyd konstatere at amfiet på Gjennestad var fullsatt

Det måtte bæres inn ekstra stoler i amfiet på Gjennestad Gartnerskole for å få plass til alle tilhørerne under gårsdagens jordvernmøte “Ny jordvernstrategi – tid for handling!” Og møteleder Sigbjørn Fjævoll fra Jordvern Vestfold kunne fornøyd konstatere at mange av de fremmøtte er lokale og regionale politikere som til daglig styrer med arealpolitikk.

 

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) var kveldens hovedinnleder

Stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF) var kveldens hovedinnleder. KrF er støtteparti til regjeringen og Hjemdal var aktivt med på å fremme jordvernstrategien. Hun svarte godt for seg og fortalte at hun og Stortinget forventer at regjeringen legger fram positive virkemidler i revidert nasjonalbudsjett. Hun viste til noen av de innspillene som er kommet, men understreket at det fortsatt er mulig å komme med forslag til gode virkemidler som vil styrke jordvernet. Hjemdal
skrøt av bevisstheten om vern av matjorda i Vestfold, kampen som har vært kjempet om InterCity gjennom Horten og vår Regionale plan for Bærekraftig Arealpolitikk. Hun understreket at de ambisiøse målene i ny jordvernstrategi kun vil kunne nås hvis vi står på sammen! -Forklar hvorfor vern av matjorda er så viktig på en enkel måte og med gode bilder. Det vil øke forståelsen for
jordvern blant regionale og lokale politikere, de som faktisk driver arealforvaltningen i Norge, var Hjemdals klare oppfordring.

 

Stinn brakke og god stemning

Det var god stemning og en aktiv forsamling! 

 

De fremmøtte var aktive. Her Steinar Solum som er lokalpolitiker i Tønsberg

Her er det Steinar Solum, lokalpolitiker i Tønsberg, som hiver seg på debatten. 

 

Fylkesordfører Rune Hogsnes var tydelig på at RPBA vil bli sett på nå som ny jordvernstrategi er vedtatt

Fylkesordfører Rune Hogsnes (H) var glad for å høre at Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) var blitt lagt merke til på Stortinget og ga Hjemdal et eksemplar av planen. -Det er en økende bevissthet hos kommunene om å følge planen og utbyggerne gir gode tilbakemeldinger om langsiktigheten og forutsigbarheten RPBA gir. 

Ny jordvernstrategi og jordvernmål utfordrer RPBA – som bygger på det tidligere halveringsmålet. Hva nå når omdisponeringen skal skjerpes inn med ytterligere 1/3 innen 2020? Full revisjon eller holder det å bruke rekkefølgebestemmelsen i 2.1.1 kraftigere, slik at “frigivelse” av sentrumsnær matjord får en lengre tidshorisont enn 2040?  var utfodringen fylkesordføreren hadde fått på forhånd. Hogsnes
kunne naturlig nok ikke forutsi hva Fylkestinget nå ville gjøre med RPBA, men kunne fortelle at innstrammingene i ny jordvernstrategi og et brev fra landbruks- og matministeren nå i mars vil bli vurdert av fylkespolitikerne allerede i april og at dette på en eller annen måte vil få følger for RPBA. 

 

Erlend Larsen, ordfører i Stokke 

Er kommunene motivert og klare for å skjerpe inn jordvernet ytterligere? Hvilke positive virkemidler ønsker kommunene seg i revidert nasjonalbudsjett og hva slags skolerings- og tiltaksprogram trenger kommunene for å nå jordvernmålet? var utfordringen til Stokkeordfører Erlend Larsen (H). Han viste til fjorårets rullering av kommuneplan i egen kommune og prosessen som førte til at kun 4 dekar matjord er lagt inn som nye utbyggingsarealer i ny
kommunplan. -Vi har erkjent at det å fortette og bygge i høyden er det eneste riktige. Det er ikke minst godt jordvern, men støtter også opp om jernbanestasjon og andre sentrumsfunksjoner vi ønsker i Stokke sentrum.  Han var skeptisk til om økonomiske gulrøtter for kommunene var det beste. – Alt skal ikke måles i penger! som han sa, og Larsen hadde like stor tro på fortsatt holdningsskapende arbeid. Et bedre
opplæringsprogram og bevisstgjøring om jordvern for arealplanleggere og lokale politikere ønsket han velkommen!

 

Jordvernmøtet Spørsmål fra Trond Clausen til Erlend Larsen

Erlend Larsen viste flotte bilder av matjord og kulturlandskap i Stokke og pekte på ansvaret også den nye SAS -kommunen vil få som en stor landbrukskommune midt i matfatet. 26% av matkornet vil bli produsert her. Her får han et oppfølgingsspørsmål fra Trond Clausen som er lokalpolitiker i Sandefjord. Også Andebuordfører Bjarne Sommerstad (i rød genser) fulgte opp dette.

 

Landbruksdirektør Olav Sandlund

Mange er spente på om innskjerpet jordvern automatisk vil føre til flere innsigelser fra Fylkesmannen i arealplansaker. Landbruksdirektør Olav Sandlund svarte godt rundt dette. -Det er ingen tvil om at det er en viktig nasjonal interesse å ta vare på Vestfolds matjord, men graden av innsigelser vil avhenge av om kommunene tar signalet fra Stortinget, poengterte Sandlund. Han viste til statistikk og erfaring fra de siste kommuneplanene som viser at bremsen må settes
på for å “husholdere” frigitt matjord slik RPBA legger opp til, men han mente samtidig at det var grunn til optimisme da kommunene viser stadig større forståelse for at matjord ikke skal bygges ned i Vestfold.

 

Innlederne fikk tadisjonen tro hvert sitt kvadratmeterbrød

Tradisjonen tro fikk innlederne hvert sitt kvadratmeter-brød. Det var vel fortjent! De svarte godt på både forberedte problemstillinger og masse spørsmål fra en aktiv forsamling.

 

Så blir det opp til oss alle å sørge for at den nye jordvernstrategien faktisk fører til handling både fra regjeringens side, men også lokalt her i Vestfold!