Grunnlovsforslag om jordvern fremmet


Publisert: 22.03.2013

08.06.12. Dagfinn Høybråten (KrF) fremmet mandag 4. juni forslaget om å få vern av matjord inn i Grunnloven. Han får støtte fra stortingsrepresentanter fra både Senterpartiet og SV.

Av Amund Kind
 
Det er stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten og Rigmor Andersen Eide (KrF), Erling Sande og Anne Tingelstad Wøien (Sp) og Hallgeir Langeland (SV) som mandag 4. juni fremmet forslaget om at vern av matjord skal nevnes eksplisitt i Grunnloven.
 
Forslagsstillerne mener at forvaltningen av det grunnlaget for matproduksjon som matjordressursene representerer, er verdier av en slik langsiktig karakter at det berettiger å blir eksplisitt nevnt i Grunnlovens bestemmelse om naturressurser (§ 110 b). 
 
De begrunner videre forslaget med en god og presis beskrivelse av hvor mye (eller lite) matjord vi har i Norge og hvordan befolkningsveksten naturlig nok vil føre til ytterligere press på arealene og behovet for mer mat.
 
Grunnloven § 110 b lyder slik i dag:
 
Enhver har Ret til et Milieu som sikrer sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.
 
For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.
 
Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse Grundsætninger.
 
Det ble fremmet følgende endringsforslag:
 
Grunnloven § 110 b første ledd annet punktum skal lyde:
 
Naturens Ressourcer, herunder Madjordressourcer, skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.
 
Les hele saken om Grunnlovsforslaget på Stortingets hjemmesider.
 
Så blir det jo spennende å se hvordan behandlingen av dette forslaget går. Grunnlovsendringer tar tid og kan først behandles av neste Storting, dvs etter valget neste høst.