Hva er alternativet til mat?


Publisert: 22.03.2013

Hittil har jordvernet hatt mest plass i festtalene og i mindre grad i praktisk politikk. Den billigste byggegrunnen er fortsatt den dyrka jorda. Det finnes imidlertid gode alternativer til å bruke matjord som byggegrunn, men finnes det noen alternativ til mat? Spørsmålet stilles av Jordvern Vestfold i en kronikk i fredagens Tønsberg Blad


Framtidens matarealer    Foto Mari Gjølstad

Her gjengis kronikken i sin helhet:

 

Finnes det noen alternativ til mat? 

Jordvern Vestfold v/Vidar P Andresen, leder, Sigbjørn Fjærvoll, nestleder og Amund Kind, sekretær

Klarer vi å skape et folkelig engasjement i Vestfold for å påvirke politikere og planleggere til å ta godt vare på matjorda?  De rike forutsetningene for matproduksjon i vårt fylke gir oss alle et stort forvalteransvar. 20. oktober vil ungdom sammen med spesialister og politikere sette spørsmålet på dagsordenen under et møte på Gjennestad Gartnerskole. Det haster, for hvert år bygger vi i Norge ned et dyrka og dyrkbart areal tilsvarende
2000 fotballbaner. Etter krigen har over 1 million dekar jordbruksjord blitt lag under asfalt og betong her til lands.

 

Norge er blant de land i verden som har minst matjord pr. innbygger. Vi produserer selv under 50 % av den maten vi spiser. Folketallet i verden og Norge er i sterk vekst. Nesten en milliard mennesker i verden sulter. Den forrige regjering satte seg som mål å halvere nedbyggingen av dyrka og dyrkbar jord. Siden 2005 er nedbyggingen av matjord redusert. Om jordvern sa nåværende regjering da den tiltrådte i fjor høst: “Vi skal ta vare på god matjord, men vi må
balansere jordvernet mot storsamfunnets behov”. I tillegg ønsker nåværende regjering at utbyggingsspørsmål skal avgjøres lokalt. Hva kan virkningen bli av denne politikken i forhold til målet om økt matproduksjon? Det er verd å stille spørsmålet.

Vestfold står for produksjon av 25 % av landets frilandsgrønnsaker, og vi har 20 % av matkornarealet her til lands. Vårt fylke har derfor en langt større betydning som matvareprodusent enn vår andel av landets totale jordbruksareal tilsier.   I gjennomsnitt har vi i Vestfold bygd ned 350 dekar pr år i perioden 2005 – 2013.

Etter flere års plansamarbeid mellom fylkets kommuner og fylkeskommune er det vedtatt en regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Det er flere positive trekk ved denne planen:

  • Fastsetting av langsiktige utbyggingsgrenser (“markagrenser”)
  • Redusert forbruk av matjord til utbyggingsformål ved effektiv arealbruk (bygge i høyden og parkere under bakken)og sterk fokus på fortetting/transformasjon
  • Rekkefølgebestemmelser (bruke uproduktiv byggegrunn før matjord)
  • Ikke bygge på dyrka/dyrkbar jord utenfor de langsiktige utbyggingsgrensene 

I tillegg til de nevnte punktene er det i RPBA satt mål om å øke matjordarealet i Vestfold.

Da er kanskje alt vel og bra? Nei, dessverre det er ikke så enkelt. RPBA gir oss muligens et pusterom i planperioden fram mot 2040. Utfordringen ligger i at byene og tettstedene våre ligger midt i matfatet. RPBA sementerer denne strukturen og løser ikke konflikten mellom byvekst og forbruk av matjord på lang sikt. Det er store muligheter for å planlegge alternative løsninger, men det krever både politisk vilje og handlekraft. Hittil har jordvernet hatt mest plass
i festtalene og i mindre grad i praktisk politikk. Den billigste byggegrunnen er fortsatt den dyrka jorda. Det finnes imidlertid gode alternativer til å bruke matjord som byggegrunn, men finnes det noen alternativ til mat?

 

Det er mange som ser at matjorda taper i dagens samfunnsutvikling. Venstre har i Stortinget fremmet forslag om en nasjonal jordvernstrategi. Stortinget har behandlet forslaget og sendt saken over til Regjeringen. Nå venter Stortinget på et utspill fra Regjeringen. Kanskje det kommer i vårsesjonen?

 

Jordvern Vestfold venter ikke. Mandag 20. oktober arrangerer vi et åpent møte på Gjennestad Gartnerskole under tittelen “Ny jordvernstrategi – fra ord til handling i Vestfold”. Hit kommer Stortingsrepresentant Pål Farstad fra Venstre. Det er han som står bak ideen om en ny nasjonal jordvernstrategi. Forskningsdirektør ved Bioforsk, Nils Vagstad, vil snakke om “jordvern i praksis”. Videre får vi høre appeller fra Natur og Ungdom, Bygdeungdomslaget og
noen ungdomspolitikere. Sist men ikke minst er vi spente på hvordan åtte fylkespolitikere mener vi kan ta vare på matjorda i Vestfold. Debatten vil bli ledet av Dag N Kristoffersen. Alle med engasjement for en sterk norsk matproduksjon, er hjertelig velkommen til dette arrangementet.  

 

Program åpent møte 20 oktober 2014